آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۸۹۲٫۶۷۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۴ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۶۷
بازدید از این یادداشت : ۱۳۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :

نمونه ای از تحریف های مرتبط با کتاب مقاتل الطالبیین ابو الفرج اصفهانی در مقایسه با متن کتاب اخبار فخ روایتی است درباره متن بیعتنامه حسین فخی که آقای جرار در مقدمه خود بر کتاب آن را مورد بحث قرار داده (ص ۹۲ به بعد). در روایتی که اخبار فخ نقل کرده (ص ۱۳۹) در متن بیعتنامه حسین فخي سخنی از دعوت به الرضا من آل محمد نمی رود در حالی که در متن بسیار مشابهی که در مقاتل الطالببین نقل شده (ص ۴۴۹ تا ۴۵۰) به روشنی عبارت: وادعوکم الی الرضا من آل محمد آمده است. آقای جرار معتقد است متن اخبار فخ اصیلتر است. دلیلی که ایشان بیان می کند این است که حسین فخی خود مدعی امامت بود در حالی که این شعار که در اصل شعاری عباسی بود را کسانی در سنت زیدی ابراز می کردند که مدعی امامت نبودند و تنها داعی بودند. مانند حسن بن زید داعی. این دیدگاه اشتباه است. در واقع آقای جرار نظریات بعدی در میان زیدیه در ارتباط با فرق میان امام و داعی را با آنچه در سده دوم قمری مورد توجه بوده با هم خلط کرده است.
اما با این وصف معتقدم روایت اخبار فخ صحیح تر است. این قسمت از اخبار فخ مبتنی بر یک هسته اولیه درستی است و می توان به آن اعتماد کرد. در زمان حسين فخي شعار الرضا من آل محمد همچنان شعار و فکری عباسی تلقی می شد و غیر عباسیان آن را به کار نمی گرفتند. البته دو سه دهه بعد داستان عوض شد و زيديه هم از آن با تغييری در مفهوم اين شعار در دعوت های ايدئولوژيک خود استفاده می کردند. ابو الفرج اصفهانی و یا منبع او عامدانه این شعار را در متن بیعتنامه حسین فخی داخل کرده اند در حالی که در متن مورد روایت صاحب اخبار فخ که به روایتی کهنه می رسد چنین چیزی دیده نمی شود.
يكشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۵:۱۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت