آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۱۳۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :
محقق دیوان أبي بکر الخوارزمي، همکار قديم ما در مقدمه دچار خطا شده و ابوبکر خوارزمی را زيدی قلمداد کرده. ابوبکر خوارزمي از ناحيه مادر از خاندان ابن رستم طبری بود و رسائل او و به ويژه رساله او به شيعه نيشابور جای ترديد نمی گذارد که وی زيدی نبوده بلکه از اماميه بود. اينکه اديبی مانند او در رسائل خود از سادات زيدی و ظلم بنی عباس و ديگر خاندان های حکومتگر بر آنها سخن بگويد به معنی زيدی بودن او نيست. ابوبکر خوارزمی بی ترديد شيعه امامی بوده، منتهی يک اديب امامی و نه يک فقيه و متکلم امامی. انتظار از اين دو نبايد در يک سطح باشد. اين توضيح را هم اضافه کنم که گرچه در منابع قديم ابوبکر خوارزمی را خواهر زاده محمد بن جرير طبری مورخ دانسته اند اما اين به دليل عدم آشنایی آنان با همنام او يعنی محمد بن جرير طبری شيعی بوده و به همين دليل اين خلط صورت گرفته. طبری امامی مذهب درست است که در قرون بعد چندان در ميان اهل سنت شناخته نبود اما در زمان خودش در طبرستان شخصيت مهمی قلمداد می شد. اشاره گرچه غیر دقیق ابن ابی الحديد در شرح نهج البلاغة (2/ 36) در اين زمينه اهميت دارد.
چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۵:۴۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت