آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۸۹۲٫۶۶۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۶ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۶۷
بازدید از این یادداشت : ۱٫۲۵۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :

از ميان شروحی که بر کتاب شهاب الأخبار قاضي قضاعي نوشته شده يکی هم شرحی است از آن عالم بزرگ شيعی در سده ششم قمری فضل الله راوندي. بر کتاب شهاب الأخبار شرح های متعددی نوشته شده و از جمله از سوی علمای امامی. اين متن از آثاری است که گرچه گردآورنده آن عالمی سنی مذهب بوده اما کتابش حتی نزد اسماعيليان شهرت داشته و زيديان و اماميان علاوه بر سنيان به اين کتاب التفات داشته اند. در فهرست منتجب الدين و در ذريعه شرح های متعددی از اين کتاب که تأليف عالمان امامی سده های مختلف و به ويژه سده ششم قمری بوده ياد شده است. اخيرا نيز در قم شرح ضياء الشهاب اثر قطب الدين راوندي منتشر شد. از شرح بزرگ و تفصيلی فضل الله راوندي نسخه های متعددی باقی مانده (نک: فهرستواره دنا، ۷/ ۲۵۱) اما آنچه از آن تاکنون ياد شده نسخه هايی است بسيار متأخر (و گاه ناقص) و حتی چند تايی از اين نسخه ها از سده چهاردهم هجری است. در اين ميان نويسنده اين سطور نسخه ای از اين کتاب را در کتابخانه عاطف افندی ديده است به شماره ۵۹۳ که به خط سيد حيدر آملي، عالم و عارف مشهور شيعی در سده هشتم قمری است. اين نسخه در دو جرء و در يک مجلد تنطيم شده و از دو جهت يکی قدمت نسخه ضوء الشهاب و ديگری از جهت آنکه نسخه به خط دانشمندی برجسته همچون سيد حيدر آملي است اهميت دارد. می دانيم که از سيد حيدر نسخه ها وکتابهای ديگری به خط وی باقی مانده و او گاه کتابهايی را برای استفاده شخصی کتابت می کرده است. اين نکته را هم اضافه کنم که گويا کتاب راوندي تاريخ سه شنبه ۲۰ جمادی الثانی ۵۵۲ دارد (نک: دنا، همانجا). مرحوم محقق طباطبايي در تراثنا از اين نسخه به اجمال ياد کرده اند (بر اساس فهارس) اما اشاره ای به قدمت و تاريخ نسخه و کتابت آن از سوی سيد حيدر نکرده اند. در اينجا آنچه از اين نسخه و مشخصات آن يادداشت کرده ام می آورم. نويسنده اميد می برد چاپی عکسی از اين نسخه در آينده نزديک فراهم کند.
عنوان نسخه:
کتاب ضوء الشهاب من إملاء السيد السعيد الإمام العالم الشريف الجليل أفضل المتقدمين وأکمل المتأخرين فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني أبي الرضا الراوندي قدس الله روحه العزيز
صاحبه ومالکه ومتصرفه کاتبه العبد الضعيف الفقير إلی نعمة ربّه اللطيف أضعف عباد الله جرماً وأقواهم جرماً الغريق في بحور الآثام المتمسک بولاء أجداده أهل البيت عليهم السلام حيدر بن علي بن حيدر العلوي الحسيني الآملي أصلح الله شأنه وکتب ذلک تاسع وعشرين ذي الحجة من سنة (؟) اثنين وستين وسبعمائة والحمد لله ربّ العالمين وصلی الله علی خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين

پايان جزء اول کتاب در برگ ۱۳۵ الف:
هذا آخر ما تضمنه الجزؤ الأول من کتاب ضوء الشهاب من کلام السيد الإمام السعيد فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني أبي الرضا الراوندي تجاوز الله عنه وغفر له وتتمته في الجزؤ الثاني من الکتاب المذکور ... کتبه العبد الفقير الحقير المحتاج إلی ربه القدير الغريق في بحور الآثام المتمسک بولاء أجداده أهل البيت عليهم السلام أضعف عباد الله جرماً وأقواهم جرماً حيدر بن علي بن حيدر العلوي الحسيني الآملي أصلح الله شأنه وغفر الله ذنبه واتفق الفراغ منه عاشر ذي القعدة سنة اثنين وستين وسبعمائة بدار السلام بغداد
پايان کتاب ۲۶۸ ب
تم الکتاب وهو ضوء الشهاب کلام رسول الله صلی الله عليه وآله علی يدي العبد الفقير إلی نعمة ربّه القدير حيدر بن علي بن حيدر العلوي الحسيني الآملي أصلح الله حاله ببغداد وکان الفراغ من تسويده ظهر يوم الأحد تاسع وعشرين ذي الحجة اثنتين وستين وسبعمائة هجرية نبوية والحمد لله علی ذلک وصلی الله علی مرسله (؟) محمد وآله أجمعين

از تاريخها پيداست که نسخه در مدت بسيار کوتاهی کتابت و استنساخ شده است.
يكشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰:۳۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت