برای کسی همچون اين بنده ناچيز خداوند که کارش درباره تاريخ باورها و مکتب ها در اسلام و تشيع است، خواندن تقريرات درس های فقيه محقق آية الله سيستانی، أطال الله عمره، لذت و شعفی افزون بر صرف يادگيری مباحث فقهی و اصولی را به همراه دارد. فقيه ما آثارش يادآور آثار فقهی و اصولی استادش آية الله بروجردی است و همچون مکتب استاد اهميت توجه به ميراث قدمایی را دائما يادآور می شود. توجه به مباحث تاريخی و حديثی، زمينه های بحث های فقهی و اصولی در فقه و حديث و کلام اهل سنت؛ بافتارهای پيدايش بحث ها در سنت های قدمایی و تحرير دقيق محل نزاع در هر موضوع از ويژگی های اين مکتب است. آية الله سيستانی ادامه دهنده اين سنت فقهی، اصولی و حديثی است و خود البته مبانی تازه ای را تأسيس کرده. من اينجا کاری به مباحث فقهی و اصولی ندارم. اما بايد به روشنی تأکيد کنم که توجه معظم له به بحث های تاريخی، زمينه های کلامی و فکری و تاريخی طرح موضوعات فقهی و اصولی برای هر کسی که طالب دقت ورزی در اين نوع مباحث و راهیابی به طرح جديد مسائل است بسيار مهم و اساسی است و از نقطه نظر کار تاريخی بسيار ارزشمند و قابل اعتناست. دقت ورزی های رجالی ايشان که در تداوم دقت های بی مانند استادش آية الله بروجردی در مباحث رجالی است و برآمده از تأمل دقيق در ميراث حديثی و رجالی اماميه است هر صاحب نظر و آگاهی را به تحسين وا می دارد. مکتب آية الله بروجردی مکتب بازگشت به سنت قدمایی در تشيع و مباحثی بود که برای چند قرن به دلائل مختلف به حاشيه رفته بود. انتشار آثار فقهی و اصولی و حديثی قدما، توجه به فقه منصوص عصر ما قبل شیخ طوسی، عنايت به طبقه بندی و دسته بندی احاديث و شيوه های بحث های قدمایی در تعارض اخبار و عنايت به خلافيات و سنت شيخ طوسي از مهمترين ويژگی های مکتب آية الله بروجردی بود که معاينه در فقه و اصول آية الله سيستانی قابل مشاهده و پيگيری است. به همه اين دلائل آثار فقهی و اصولی معظم له برای هر تحقيق تاريخی در حوزه حديث، فقه و اصول شيعی اهميت دارد و ارزشمند است.
يكشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۸:۳۱