مرحوم شيخ هادي طهرانی معروف به مکفّر با وجود آنکه خود از شاگردان مرحوم شيخ انصاری بود اما برخلاف ديگر شاگردان شيخ در بسياری از مبانی اصولی با شيخ اختلاف نظر داشت. در سبب تکفير شيخ هادی از سوی ميرزا حبيب الله رشتي اقوال مختلف است اما گويا همين مخالفت ها و نوع نگرش انتقادی او نسبت به آرای علمای ديگر موجبات تکفير را فراهم کرد. اين تکفير البته از سوی بيشتر معاصرانش هيچگاه مورد قبول قرار نگرفت، گرچه مشکلاتی را برای او فراهم کرد. آرای مهم اصولی او در کتاب محجة العلماء آمده که به تازگی ديدم تجديد چاپ شده. اين کتاب می تواند موضوع چندين پژوهش درباره آرای اصولی و بل کلامی شيخ هادي قرار گيرد. هر چه هست مبانی و نوع ورود و خروج او در مباحث اصولی با شيوه معمول فقهای معاصرش و از جمله شيخ انصاری متفاوت است گرچه طبعا در اين کتاب به آرای او همواره نظر دارد و اصلا کتاب حاشيه ای است بر رسائل شيخ. تقريرات درسی او را شماری از شاگردانش نوشته اند که نمی دانم چه تعداد آنها تاکنون چاپ شده اما مکتب او تا اين اواخر در ايران نمايندگانی داشت و عده ای خود را پيروان مکتب فقهی و اصولی او می دانستند. شيخ هادي در علم کلام و مباحث فلسفی هم صاحب نظر بود و به ويژه در مباحث الهيات سلبی و مبحث وجود و ماهيت انظار قابل توجهی دارد. او در اين زمينه ها آثاری دارد که بايد همگی مورد توجه و تصحيح و انتشار قرار گيرد (تنها شماری محدود از آثار او تاکنون و بيشتر به صورت چاپ سنگی منتشر شده). او رديه ای هم بر شيخيه داشته گرچه برخی آرای کلامی او بی شباهت با شيخيه نيست. شيخ هادي در بحث تحريف قرآن و همچنين موضوع حجيت اخبار هم آرای خاصی دارد و با وجود انتقاد از اخباريان گاهی آرائش به آنان نزديک است. درباره شيخ هادي می توان چندين رساله دکتری نوشت. ضروری است کسانی همت کنند و مجموعه آثار او را منتشر کنند. من چاپ سنگی محجة العلماء را دارم اما متأسفانه هنوز چاپ سه جلدی اخیر کتاب دستیاب نشده. او همچون همنام معاصرش مرحوم شيخ هادی نجم آبادی مورد بی مهری قرار گرفت. قبلا در يادداشت هایی در مورد شيخ هادي نجم آبادی نوشتم که چگونه در کتاب اصلاح دينی تأليف مقداد نبوی مظلومانه مورد اتهاماتی بی دلیل قرار گرفته. اميدوارم که در چاپ بعد اصلاح شود.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۲