از خوشمزه ترین پدیده ها در شماری از نوشته ها و گفتارهای رسانه های مجازی فارسی زبان اين است که از ايران سخن می گويند و تاريخ و فرهنگ آن اما آنگاه که سخن از فرهنگ اسلامی به ميان می آيد خود و فرهنگ ايرانی را بيگانه با آن فرض می کنند. سواد داشتن هم چيز بدی نيست. اسلام و فرهنگ اسلامی بخش غير قابل تفکيک از تاريخ و فرهنگ ايرانی است. ايرانيان خود در شمار مهمترين بانيان فرهنگ و تمدن اسلامی بودند و هر جای دين اسلام و فقه و کلام و تفسير و فرهنگ و هنر آن را ببينيد آثار و مآثر ايرانيان را می بينيد. پيوستگی فرهنگی و تمدنی ايران و ايرانی جز با اسلام و تمدن اسلامی معنی پيدا نمی کند.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۲