حلقه کاتبان kateban.com kateban.com داستان شنیدنی تحريف یک روايت: بنياد نصيری عقيده شيخی https://ansari.kateban.com/post/5427 fa ]]> kateban.com درباره کتاب "مقام فلسفه در دوره تاريخ ایران اسلامی" از دکتر رضا داوری اردکانی https://ansari.kateban.com/post/5417 fa ]]> kateban.com درباره کتابی از شادروان دکتر سید جواد طباطبایی https://ansari.kateban.com/post/5416 fa ]]> kateban.com سخنی درباره مشکل احاديث ضعيف و ساختگی https://ansari.kateban.com/post/5415 fa ]]> kateban.com يکی از منابع ناشناخته کتاب دلائل الامامة https://ansari.kateban.com/post/5414 fa ]]> kateban.com نمونه اجازات برای افتاء و روايت حديث در ميان حنفيان https://ansari.kateban.com/post/5404 fa ]]> kateban.com تحريف يا تفسير؟ https://ansari.kateban.com/post/5403 fa ]]> kateban.com ذيل تاريخ بغداد ابن نجار https://ansari.kateban.com/post/5402 fa ]]> kateban.com چند نکته درباره محمد عابد جابری https://ansari.kateban.com/post/5401 fa ]]> kateban.com درة التاج في فوائد الحاجّ و دو نسخه دیگر https://ansari.kateban.com/post/5400 fa ]]> kateban.com چند نکته ای درباره ابو سعد سمّان، محدثی زيدی مذهب با مشربی معتزلی https://ansari.kateban.com/post/5374 fa ]]> kateban.com کتاب "نقد فکر معاصر" https://ansari.kateban.com/post/5370 fa ]]> kateban.com آداب "نقد" را می دانم؛ آنچه نوشتم انتقاد از "پريشان گویی" بود https://ansari.kateban.com/post/5369 fa ]]> kateban.com گفتگوی حسن انصاری با روزنامه اعتماد https://ansari.kateban.com/post/5366 fa ]]> kateban.com باز هم درباره ضرورت وجود جامعه علمی معیار در رشته های علوم انسانی https://ansari.kateban.com/post/5365 fa ]]> kateban.com مطالبی غريب، نادرست و عجيب درباره حديث غدير در مقاله "حجة الوداع" دائرة المعارف بزرگ اسلامی https://ansari.kateban.com/post/5364 fa ]]> kateban.com فعالان سياسی و مقوله نقد https://ansari.kateban.com/post/5363 fa ]]> kateban.com نقدهای من بر جريان تجديد نظر طلبی در مطالعات اسلامشناسی در غرب https://ansari.kateban.com/post/5362 fa ]]> kateban.com ضرورت وجود جامعه علمی معيار يا خوارداشت پژوهش های تخصصی؛ مسئله اين است https://ansari.kateban.com/post/5361 fa ]]> kateban.com شماری از متن هایی که در سال های اخیر در شش شماره منتشر شده از مجله مطالعات شیعی بريل تاکنون با همکاری دوستان و محققین مختلف منتشر کرده ام https://ansari.kateban.com/post/5360 fa ]]> kateban.com درباره امکان جعلی بودن سفرنامه ناصر خسرو https://ansari.kateban.com/post/5354 fa ]]> kateban.com لباب التفاسير https://ansari.kateban.com/post/5353 fa ]]> kateban.com باز هم درباره تاريخ تولد عمر خيامی https://ansari.kateban.com/post/5352 fa ]]> kateban.com نقدی بر مقاله الحاد در دائرة المعارف بزرگ اسلامی https://ansari.kateban.com/post/5351 fa ]]> kateban.com نقدی بر چاپ رسائل الخوارزمی https://ansari.kateban.com/post/5350 fa ]]> kateban.com کتابی بزرگ در امامت از برادر المهدي لدين الله ابو عبد الله ابن الداعي https://ansari.kateban.com/post/5349 fa ]]> kateban.com نکته ای درباره ابن الغضائري، صاحب الضعفاء https://ansari.kateban.com/post/5348 fa ]]> kateban.com مناسبات شريف رضی، جامع کتاب نهج البلاغة با فاطميان https://ansari.kateban.com/post/5347 fa ]]> kateban.com مذهب ابوبکر خوارزمی https://ansari.kateban.com/post/5345 fa ]]> kateban.com ويلفرد مادلونگ آنطور که من شناختم https://ansari.kateban.com/post/5344 fa ]]> kateban.com تهذيب الأخلاق https://ansari.kateban.com/post/5343 fa ]]> kateban.com سرّ السلسلة العلوية و نويسنده مجهول الهويه آن https://ansari.kateban.com/post/5342 fa ]]> kateban.com ادبيات انساب سادات https://ansari.kateban.com/post/5341 fa ]]> kateban.com نام های ايرانی در کتاب های انساب: يک پيشنهاد https://ansari.kateban.com/post/5340 fa ]]> kateban.com شريف مرتضی کتاب جمل العلم والعمل را برای چه کسی نوشت؟ https://ansari.kateban.com/post/5333 fa ]]> kateban.com اطلاعی تازه درباره ابو الحسن بستی https://ansari.kateban.com/post/5332 fa ]]> kateban.com پديده ای نه چندان خوشايند اهالی تحقيق و پژوهش https://ansari.kateban.com/post/5331 fa ]]> kateban.com مجالس حديث در رمضان سال 578 ق در خوارزم https://ansari.kateban.com/post/5330 fa ]]> kateban.com باز هم درباره کتاب الحيدة https://ansari.kateban.com/post/5329 fa ]]> kateban.com باز هم درباره عبد اللطیف بغدادی https://ansari.kateban.com/post/5328 fa ]]> kateban.com چند کلمه ای درباره شادروان پرويز اذکایی https://ansari.kateban.com/post/5327 fa ]]> kateban.com حديث گرایی غير "اصولی" https://ansari.kateban.com/post/5326 fa ]]> kateban.com درباره روایتی مجعول که آقای نصيری به آن استناد کرد https://ansari.kateban.com/post/5325 fa ]]> kateban.com چرا برای پژوهش های تاريخی نهاد دانشگاه مهم است؟ https://ansari.kateban.com/post/5324 fa ]]> kateban.com خطایی در فهم عبارتی فقهی از محقق اردبيلی در زبدة البيان در کلامی از آقای محسن کديور https://ansari.kateban.com/post/5322 fa ]]> kateban.com همراه با استاد محسن مهدی در محضر فارابی، معلم ثانی (گفتگو با مجله آگاهی نو) https://ansari.kateban.com/post/5317 fa ]]> kateban.com پاسخ به پرسش‌ های آگاهی نو درباره محاسن و معایب پروژه فکری عابدالجابری فلسفه‌ای برای ناسیونالیسم عربی https://ansari.kateban.com/post/5316 fa ]]> kateban.com کتاب رضوان السيد درباره نفس زکيه https://ansari.kateban.com/post/5315 fa ]]> kateban.com استاد دانش پژوه https://ansari.kateban.com/post/5314 fa ]]> kateban.com نخستين شخصی که با ادعای امامت زيدی قيامی بر عليه عباسيان کرد که بود؟ https://ansari.kateban.com/post/5313 fa ]]> kateban.com استاد انوار و وظيفه ما https://ansari.kateban.com/post/5312 fa ]]> kateban.com الرضا من آل محمد و نمونه ای از تحریف در یک متن زیدی https://ansari.kateban.com/post/5309 fa ]]> kateban.com بررسی ها درباره سنت های روايت صحيفه سجاديه (1) https://ansari.kateban.com/post/5308 fa ]]> kateban.com روايت من از کارنامه فکری شادروان دکتر سيد جواد طباطبایی https://ansari.kateban.com/post/5307 fa ]]> kateban.com مجموعه نقل ها از غرر الأدلة تأليف ابو الحسين بصري (بخش اول) https://ansari.kateban.com/post/5305 fa ]]> kateban.com تحقيقات آماری در اسلامشناسی معاصر https://ansari.kateban.com/post/5304 fa ]]> kateban.com غاية الاختصار در انساب https://ansari.kateban.com/post/5302 fa ]]> kateban.com باز درباره اخبار فخّ https://ansari.kateban.com/post/5301 fa ]]> kateban.com جناب دکتر سروش و "حکايت حقيقت و روش" https://ansari.kateban.com/post/5299 fa ]]> kateban.com هويت ملی ايرانی و بی بی سی "فارسی" https://ansari.kateban.com/post/5298 fa ]]> kateban.com اتعاظ الحنفاء https://ansari.kateban.com/post/5297 fa ]]> kateban.com هداية الغبيّ المتحيّر من ضلالة الجبري المجوّر https://ansari.kateban.com/post/5296 fa ]]> kateban.com خلیج همیشه فارس https://ansari.kateban.com/post/5295 fa ]]> kateban.com همواره در تاريخ قلم چنين بوده است که ما آرامش دوستدار ها داشته ايم و عباس زرياب ها. اما آنچه ماندگار است ميراث فکری و قلمی زرياب هاست... https://ansari.kateban.com/post/5294 fa ]]> kateban.com توضيحی درباره تارنمای "بررسی های تاريخی" در پايگاه اينترنتی حلقه کاتبان https://ansari.kateban.com/post/5293 fa ]]> kateban.com درباره انتساب برخی آثار به زيد بن علي (ع) https://ansari.kateban.com/post/5292 fa ]]> kateban.com داستان يک شهاب سنگ شگفت انگیز در جوزجان در زمان سلطان محمود غزنوی به روايت ابن سينا (و مشاهده ابو عبيد جوزجاني) و چند مشاهده ديگر https://ansari.kateban.com/post/5291 fa ]]> kateban.com درباره ابن سينا و تبارش و وطنش https://ansari.kateban.com/post/5290 fa ]]> kateban.com ابن سينا در شهر ويمه منطقه فيروزکوه و وصف سرمای آن https://ansari.kateban.com/post/5289 fa ]]> kateban.com باز درباره انتساب نادرست عقيده تحريف قرآن به قدمای شيعه https://ansari.kateban.com/post/5288 fa ]]> kateban.com "هفتاد و دو ملت" https://ansari.kateban.com/post/5287 fa ]]> kateban.com دکتر احمد تفضلی؛ انسان و دانشمند https://ansari.kateban.com/post/5286 fa ]]> kateban.com اندر ضرورت احترام به تخصص در بحث علمی https://ansari.kateban.com/post/5285 fa ]]> kateban.com قاسم رسي و روايت مستقيم او از امام موسی بن جعفر الکاظم (ع) https://ansari.kateban.com/post/5281 fa ]]> kateban.com مکاتبه منسوب به سلطان ملکشاه سلجوقی و حسن صباح https://ansari.kateban.com/post/5280 fa ]]> kateban.com مأثورات و سخنان منسوب به پادشاهان قديم ايران و وزراء و حکيمان ايران ما قبل اسلام https://ansari.kateban.com/post/5279 fa ]]> kateban.com مکاتبات دوران سامانيان و آل بويه و غزنويان به عربی و يا فارسی؟ https://ansari.kateban.com/post/5278 fa ]]> kateban.com قاسم رسّي و تفکر امامتی او https://ansari.kateban.com/post/5277 fa ]]> kateban.com اديب صابر ترمذی (شاعر دربار سلطان سنجر) و قطعه ای در ستايش فرزند صاحب مزار شريف (نويسنده اربعين سلسلة الابريز) https://ansari.kateban.com/post/5276 fa ]]> kateban.com پيشنهادی برای دانشجويان تاريخ و ادبيات فارسی https://ansari.kateban.com/post/5275 fa ]]> kateban.com سخنان پيشوايان تشيع در کتاب های ادبی https://ansari.kateban.com/post/5274 fa ]]> kateban.com خطایی درباره يکی از مشايخ ابو عبد الرحمان سلمي https://ansari.kateban.com/post/5273 fa ]]> kateban.com آيا به ابو العباس ايرانشهری به زبان پارسی "وحی" می شد؟ https://ansari.kateban.com/post/5272 fa ]]> kateban.com نمونه ای از مواجهه متکلمان معتزلی با دانش پزشکی: مورد ابو جعفر اسکافي https://ansari.kateban.com/post/5271 fa ]]> kateban.com نويسنده السعادة والإسعاد کيست؟ (يک خطای بزرگ شادروان استاد مجتبی مينوی که مسير يک پژوهش را منحرف کرد) https://ansari.kateban.com/post/5270 fa ]]> kateban.com يک محدّث، فيلسوف و دبير ايرانی شگفت انگيز در سده چهارم قمری که کتابی در "زبان فارسی" داشت https://ansari.kateban.com/post/5265 fa ]]> kateban.com تاريخ ملی https://ansari.kateban.com/post/5264 fa ]]> kateban.com توصيف قاضي عبد الجبار معتزلي بر زبان ابو حيّان توحيدي و انتقاد سخت از او و از علم کلام https://ansari.kateban.com/post/5263 fa ]]> kateban.com چهار ابو حاتِم از ری https://ansari.kateban.com/post/5262 fa ]]> kateban.com رساله ارجای منسوب به حسن بن محمد بن حنفيه و موضوع تحريف قرآن https://ansari.kateban.com/post/5261 fa ]]> kateban.com ابو الحسن اشعری و فقه https://ansari.kateban.com/post/5260 fa ]]> kateban.com شيخ صدوق و جايگاه علمی او از ديدگاه يک مخالف معاصر https://ansari.kateban.com/post/5259 fa ]]> kateban.com يکی از کهنترين موارد ياد و ذکر شيخ صدوق https://ansari.kateban.com/post/5258 fa ]]> kateban.com اسلام طالبان اسلام تاريخی و اسلام تمدنی نيست؛ اسلام سلفی بی ريشه است https://ansari.kateban.com/post/5257 fa ]]> kateban.com رساله الدليل الصغير منسوب به قاسم رسّي https://ansari.kateban.com/post/5256 fa ]]> kateban.com سندهای مهمی برای تأييد عدم وجود ادعای تحريف قرآن در نيمه اول قرن سوم قمری بر اساس ادبيات مسيحی اين دوره https://ansari.kateban.com/post/5254 fa ]]> kateban.com يک رديه کهن بر اماميه و رد انتساب آن به قاسم رسّي https://ansari.kateban.com/post/5253 fa ]]> kateban.com سندی ساختگی درباره تحريف قرآن و مصحف حضرت امير (ع) https://ansari.kateban.com/post/5252 fa ]]> kateban.com باز هم درباره تحريف قرآن؛ مورد ابوالقاسم کوفي https://ansari.kateban.com/post/5250 fa ]]> kateban.com يک نکته درباره مقالات با امضای مشترک استاد/ دانشجو https://ansari.kateban.com/post/5249 fa ]]> kateban.com