حلقه کاتبان kateban.com kateban.com اتعاظ الحنفاء https://ansari.kateban.com/post/5297 fa ]]> kateban.com هداية الغبيّ المتحيّر من ضلالة الجبري المجوّر https://ansari.kateban.com/post/5296 fa ]]> kateban.com خلیج همیشه فارس https://ansari.kateban.com/post/5295 fa ]]> kateban.com همواره در تاريخ قلم چنين بوده است که ما آرامش دوستدار ها داشته ايم و عباس زرياب ها. اما آنچه ماندگار است ميراث فکری و قلمی زرياب هاست... https://ansari.kateban.com/post/5294 fa ]]> kateban.com توضيحی درباره تارنمای "بررسی های تاريخی" در پايگاه اينترنتی حلقه کاتبان https://ansari.kateban.com/post/5293 fa ]]> kateban.com درباره انتساب برخی آثار به زيد بن علي (ع) https://ansari.kateban.com/post/5292 fa ]]> kateban.com داستان يک شهاب سنگ شگفت انگیز در جوزجان در زمان سلطان محمود غزنوی به روايت ابن سينا (و مشاهده ابو عبيد جوزجاني) و چند مشاهده ديگر https://ansari.kateban.com/post/5291 fa ]]> kateban.com درباره ابن سينا و تبارش و وطنش https://ansari.kateban.com/post/5290 fa ]]> kateban.com ابن سينا در شهر ويمه منطقه فيروزکوه و وصف سرمای آن https://ansari.kateban.com/post/5289 fa ]]> kateban.com باز درباره انتساب نادرست عقيده تحريف قرآن به قدمای شيعه https://ansari.kateban.com/post/5288 fa ]]> kateban.com "هفتاد و دو ملت" https://ansari.kateban.com/post/5287 fa ]]> kateban.com دکتر احمد تفضلی؛ انسان و دانشمند https://ansari.kateban.com/post/5286 fa ]]> kateban.com اندر ضرورت احترام به تخصص در بحث علمی https://ansari.kateban.com/post/5285 fa ]]> kateban.com قاسم رسي و روايت مستقيم او از امام موسی بن جعفر الکاظم (ع) https://ansari.kateban.com/post/5281 fa ]]> kateban.com مکاتبه منسوب به سلطان ملکشاه سلجوقی و حسن صباح https://ansari.kateban.com/post/5280 fa ]]> kateban.com مأثورات و سخنان منسوب به پادشاهان قديم ايران و وزراء و حکيمان ايران ما قبل اسلام https://ansari.kateban.com/post/5279 fa ]]> kateban.com مکاتبات دوران سامانيان و آل بويه و غزنويان به عربی و يا فارسی؟ https://ansari.kateban.com/post/5278 fa ]]> kateban.com قاسم رسّي و تفکر امامتی او https://ansari.kateban.com/post/5277 fa ]]> kateban.com اديب صابر ترمذی (شاعر دربار سلطان سنجر) و قطعه ای در ستايش فرزند صاحب مزار شريف (نويسنده اربعين سلسلة الابريز) https://ansari.kateban.com/post/5276 fa ]]> kateban.com پيشنهادی برای دانشجويان تاريخ و ادبيات فارسی https://ansari.kateban.com/post/5275 fa ]]> kateban.com سخنان پيشوايان تشيع در کتاب های ادبی https://ansari.kateban.com/post/5274 fa ]]> kateban.com خطایی درباره يکی از مشايخ ابو عبد الرحمان سلمي https://ansari.kateban.com/post/5273 fa ]]> kateban.com آيا به ابو العباس ايرانشهری به زبان پارسی "وحی" می شد؟ https://ansari.kateban.com/post/5272 fa ]]> kateban.com نمونه ای از مواجهه متکلمان معتزلی با دانش پزشکی: مورد ابو جعفر اسکافي https://ansari.kateban.com/post/5271 fa ]]> kateban.com نويسنده السعادة والإسعاد کيست؟ (يک خطای بزرگ شادروان استاد مجتبی مينوی که مسير يک پژوهش را منحرف کرد) https://ansari.kateban.com/post/5270 fa ]]> kateban.com يک محدّث، فيلسوف و دبير ايرانی شگفت انگيز در سده چهارم قمری که کتابی در "زبان فارسی" داشت https://ansari.kateban.com/post/5265 fa ]]> kateban.com تاريخ ملی https://ansari.kateban.com/post/5264 fa ]]> kateban.com توصيف قاضي عبد الجبار معتزلي بر زبان ابو حيّان توحيدي و انتقاد سخت از او و از علم کلام https://ansari.kateban.com/post/5263 fa ]]> kateban.com چهار ابو حاتِم از ری https://ansari.kateban.com/post/5262 fa ]]> kateban.com رساله ارجای منسوب به حسن بن محمد بن حنفيه و موضوع تحريف قرآن https://ansari.kateban.com/post/5261 fa ]]> kateban.com ابو الحسن اشعری و فقه https://ansari.kateban.com/post/5260 fa ]]> kateban.com شيخ صدوق و جايگاه علمی او از ديدگاه يک مخالف معاصر https://ansari.kateban.com/post/5259 fa ]]> kateban.com يکی از کهنترين موارد ياد و ذکر شيخ صدوق https://ansari.kateban.com/post/5258 fa ]]> kateban.com اسلام طالبان اسلام تاريخی و اسلام تمدنی نيست؛ اسلام سلفی بی ريشه است https://ansari.kateban.com/post/5257 fa ]]> kateban.com رساله الدليل الصغير منسوب به قاسم رسّي https://ansari.kateban.com/post/5256 fa ]]> kateban.com سندهای مهمی برای تأييد عدم وجود ادعای تحريف قرآن در نيمه اول قرن سوم قمری بر اساس ادبيات مسيحی اين دوره https://ansari.kateban.com/post/5254 fa ]]> kateban.com يک رديه کهن بر اماميه و رد انتساب آن به قاسم رسّي https://ansari.kateban.com/post/5253 fa ]]> kateban.com سندی ساختگی درباره تحريف قرآن و مصحف حضرت امير (ع) https://ansari.kateban.com/post/5252 fa ]]> kateban.com باز هم درباره تحريف قرآن؛ مورد ابوالقاسم کوفي https://ansari.kateban.com/post/5250 fa ]]> kateban.com يک نکته درباره مقالات با امضای مشترک استاد/ دانشجو https://ansari.kateban.com/post/5249 fa ]]> kateban.com سه ابو قرّه و مناظرات با امام علي بن موسی الرضا (ع) https://ansari.kateban.com/post/5248 fa ]]> kateban.com کتاب های قاسم رسّي، يکی از مهترين اسناد برای اصالت و کهنگی منابع دين و انديشه و سنت دينی در اسلام https://ansari.kateban.com/post/5247 fa ]]> kateban.com قاسم رسي و کلام معتزلی و رد نظر مادلونگ https://ansari.kateban.com/post/5246 fa ]]> kateban.com باز هم درباره تحريف قرآن نزد قدمای شيعه https://ansari.kateban.com/post/5245 fa ]]> kateban.com عبد الله بن يزيد فزاري اباضی مذهب در رجال شيخ https://ansari.kateban.com/post/5244 fa ]]> kateban.com مدخل خسرو پرويز در دائرة المعارف بزرگ اسلامی https://ansari.kateban.com/post/5243 fa ]]> kateban.com عقيده تحريف قرآن به عنوان يک الزام کلامی برای جدل با مخالفان شيعه https://ansari.kateban.com/post/5242 fa ]]> kateban.com شيعيان متقدم به تحريف قرآن باور نداشتند https://ansari.kateban.com/post/5241 fa ]]> kateban.com ادعای قاضي ابوبکر باقلاني درباره عقيده شيعیان تشبیه گرا https://ansari.kateban.com/post/5240 fa ]]> kateban.com درباره عهد مالک اشتر و رد نظريه وداد قاضی در موضوع اصالت آن https://ansari.kateban.com/post/5239 fa ]]> kateban.com عيسی بن عمير آقای مادلونگ يا عيسی بن عمر منابع کهن؟ https://ansari.kateban.com/post/5238 fa ]]> kateban.com انسانی در خدمت ايران https://ansari.kateban.com/post/5237 fa ]]> kateban.com سيد جواد طباطبایی و حاشيه ای کوتاه بر چند سطری از او https://ansari.kateban.com/post/5231 fa ]]> kateban.com دعوت از آقای محسن کديور https://ansari.kateban.com/post/5229 fa ]]> kateban.com از عجايب نوانديشی دينی ما https://ansari.kateban.com/post/5228 fa ]]> kateban.com قرآن، کلام خدا و يا کلام غير خدا؟ (ديدگاه يک عالم اباضی مذهب در حدود هزار و سیصد سال پيش) https://ansari.kateban.com/post/5227 fa ]]> kateban.com آثار عبد الله بن يزيد فزاری و پندارهای تجديد نظر طلبان که فرو ريخت https://ansari.kateban.com/post/5226 fa ]]> kateban.com الرد علی المجسمة و هشام بن الحکم https://ansari.kateban.com/post/5225 fa ]]> kateban.com توصيف فزاري از شيعيان سده دوم قمری و باورهايشان نسبت به امامت https://ansari.kateban.com/post/5224 fa ]]> kateban.com کتاب های فزاري و تصوير جامعه آرمانی خوارج؛ همراه نکته ای درباره معنای اصلی تقيه https://ansari.kateban.com/post/5223 fa ]]> kateban.com تاريخچه اجرای احکام شرعی در تاريخ تمدن اسلامی (معرفی منابع) https://ansari.kateban.com/post/5222 fa ]]> kateban.com ميراث اباضيه به چه کار پژوهش های اسلامشناسی می آيد؟ https://ansari.kateban.com/post/5221 fa ]]> kateban.com توصيه ای به نوانديشان دينی: ضرورت پذيرش رويکرد پژوهش تاريخی در حوزه مباحث نوانديشی دينی https://ansari.kateban.com/post/5207 fa ]]> kateban.com مرحوم دانش پژوه https://ansari.kateban.com/post/5204 fa ]]> kateban.com اعتبارسنجی اصالت و انتساب متون کهن https://ansari.kateban.com/post/5203 fa ]]> kateban.com سندی اصيل از يک فعال ضد اموی غير شيعی در نيمه سده اول قمری چه تصويری از معاويه و يزيد ارائه می دهد؟ https://ansari.kateban.com/post/5202 fa ]]> kateban.com سخنی درباره دلالت حديث غدير (نقدی بر گفتاری کوتاه از آقای محسن کديور) https://ansari.kateban.com/post/5197 fa ]]> kateban.com براندازان و خواب های آشفته https://ansari.kateban.com/post/5196 fa ]]> kateban.com چند کلمه درباره مسئله اصالت متون ادعيه در ادبيات حديثی شيعه https://ansari.kateban.com/post/5195 fa ]]> kateban.com ابن هيثم https://ansari.kateban.com/post/5192 fa ]]> kateban.com نظامی گنجوی و ارّان https://ansari.kateban.com/post/5191 fa ]]> kateban.com آرامش دوستدار (1) https://ansari.kateban.com/post/5190 fa ]]> kateban.com استاد سيد محمد حسين جلالی https://ansari.kateban.com/post/5189 fa ]]> kateban.com باز هم درباره مذهب فردوسی https://ansari.kateban.com/post/5188 fa ]]> kateban.com کتاب المنتخل و فردوسی https://ansari.kateban.com/post/5187 fa ]]> kateban.com فردوسی https://ansari.kateban.com/post/5186 fa ]]> kateban.com استاد علامه کرباسچيان https://ansari.kateban.com/post/5185 fa ]]> kateban.com کفاية الطالب https://ansari.kateban.com/post/5184 fa ]]> kateban.com مجموعه ای از روايت اهل بيت (ع) https://ansari.kateban.com/post/5183 fa ]]> kateban.com بازخوانی مهمترين گزارشگر تمدن اسلامی برای علاقمندان https://ansari.kateban.com/post/5182 fa ]]> kateban.com اشکال اصلی نظریه ایرانشهری https://ansari.kateban.com/post/5181 fa ]]> kateban.com تحليل تاريخی واقعه عاشورای حسينی در شش جلسه https://ansari.kateban.com/post/5180 fa ]]> kateban.com حول کتاب منسوب إلی الهاروني وليس له https://ansari.kateban.com/post/5179 fa ]]> kateban.com مقتل الحسين (ع) 3 https://ansari.kateban.com/post/5178 fa ]]> kateban.com مقتل الحسين (ع) 2 https://ansari.kateban.com/post/5177 fa ]]> kateban.com رسائل ابن العميد https://ansari.kateban.com/post/5176 fa ]]> kateban.com کتاب صفين نصر بن مزاحم https://ansari.kateban.com/post/5175 fa ]]> kateban.com درباره ابو العباس القلانسي https://ansari.kateban.com/post/5174 fa ]]> kateban.com گزارش قاضی ابن العربي، فقيه معروف مالکی معاصر خواجه نظام الملک از او https://ansari.kateban.com/post/5173 fa ]]> kateban.com قابوس بن وشمگير https://ansari.kateban.com/post/5172 fa ]]> kateban.com المعيار والموازنه اسکافي، سندی مهم برای عقايد شيعی از آغاز سده سوم قمری https://ansari.kateban.com/post/5171 fa ]]> kateban.com مقصد الراغب الطالب https://ansari.kateban.com/post/5170 fa ]]> kateban.com جابری و کوربن https://ansari.kateban.com/post/5169 fa ]]> kateban.com مملکت ایران و حدود آن https://ansari.kateban.com/post/5168 fa ]]> kateban.com روايت مسعودی، مؤرخ دانشمند اوائل سده چهارم قمری از ايرانشهر https://ansari.kateban.com/post/5167 fa ]]> kateban.com "وطلع منضود" در کلامی از جناب دکتر سروش https://ansari.kateban.com/post/5166 fa ]]> kateban.com هويت ملی، اهل سنت ايران و اهل بيت پيامبر https://ansari.kateban.com/post/5165 fa ]]> kateban.com مناسبت های ملی و دينی؛ پادزهر قطبی سازی های مجعول و مشکوک https://ansari.kateban.com/post/5164 fa ]]> kateban.com نوشته آقای ترکاشوند https://ansari.kateban.com/post/5163 fa ]]> kateban.com "قدیمین" و کتاب آقای مدرسی https://ansari.kateban.com/post/5160 fa ]]> kateban.com