حلقه کاتبان kateban.com kateban.com داستان دو کتاب التحريش و کتاب المقالات در چند سطر https://ansari.kateban.com/post/4914 fa ]]> kateban.com آية الله سيد رضي شيرازي https://ansari.kateban.com/post/4912 fa ]]> kateban.com رساله امامت محقق طوسي: مذهب خواجه و زمان تأليف اين رساله https://ansari.kateban.com/post/4910 fa ]]> kateban.com درباره حديث پيامبر (ص) و اصالت آن (در حاشيه مطلبی از آقای مهندس بازرگان) https://ansari.kateban.com/post/4909 fa ]]> kateban.com سی سال مجالس تفسير قرآن کريم به زبان فارسی از نيمه اول قرن دوم قمری در بصره https://ansari.kateban.com/post/4908 fa ]]> kateban.com نقدی بر يک دريافت اشتباه از طبيعيات علم کلام و فلسفه: پاسخی به مطلب آقای دکتر رسول جعفريان درباره "علم" و "شبه علم" https://ansari.kateban.com/post/4907 fa ]]> kateban.com پروفسور فان اس آنطور که من شناختم https://ansari.kateban.com/post/4906 fa ]]> kateban.com درباره اصالت حديث و نقد من نسبت به سخنان آقای مهندس بازرگان https://ansari.kateban.com/post/4905 fa ]]> kateban.com کشف نسخه يک تفسير تازه ياب معتزلی؛ تأليف ابو مسلم ابن مهريزد اصفهاني و يا تفسيری از ابو العبّاس سمّان؟ https://ansari.kateban.com/post/4899 fa ]]> kateban.com برای معرفی سيره و انديشه امام جعفر صادق (ع) به غير شيعيان چه بايد کرد؟ https://ansari.kateban.com/post/4890 fa ]]> kateban.com عارف شوريده حال، محمد بن عبد الجبّار بن الحسن النفّري https://ansari.kateban.com/post/4889 fa ]]> kateban.com درباره جلال الدين بلخي مولانا https://ansari.kateban.com/post/4888 fa ]]> kateban.com کتابی معتزلی در رد بر "اهل سنت" https://ansari.kateban.com/post/4887 fa ]]> kateban.com چند سطری درباره مرحوم علامه حسن زاده آملی https://ansari.kateban.com/post/4869 fa ]]> kateban.com درباره مفاهيم مهدی و قائم در انديشه مذهبی و فلسفی گروه های پيشا فاطمی، قرمطی، اسماعيليان فاطمی، طيبي و نزاری https://ansari.kateban.com/post/4868 fa ]]> kateban.com شيعه و تحريف قرآن: يک سند مهم که به اين پرسش پاسخ می دهد که آيا در قرن دوم قمری شيعيان به تحريف قرآن باور داشته اند يا نه؟ https://ansari.kateban.com/post/4867 fa ]]> kateban.com درباره استاد آذرتاش آذرنوش https://ansari.kateban.com/post/4866 fa ]]> kateban.com ناگفته هایی درباره رديه ابن رزام طائي کوفي بر اسماعيليه (1) https://ansari.kateban.com/post/4865 fa ]]> kateban.com عبدالله بن ميمون قداح: شخصيت برساخته ابن رزام يا شخصيتی واقعی؟ https://ansari.kateban.com/post/4864 fa ]]> kateban.com درباره احمد کسروی https://ansari.kateban.com/post/4863 fa ]]> kateban.com ابو منصور الجبّان، اديب و نحوی معتزلی ری و داستانش با ابن سينا https://ansari.kateban.com/post/4862 fa ]]> kateban.com پرويز اذکایی و "رجل همدانی" https://ansari.kateban.com/post/4861 fa ]]> kateban.com آزمونی سخت https://ansari.kateban.com/post/4860 fa ]]> kateban.com ابو الفرج ابن هندو، فيلسوف و کاتب و اديب امامی مذهب قم https://ansari.kateban.com/post/4859 fa ]]> kateban.com شيعيان و "رافضه" در نيمه سده دوم قمری درباره حديث غدير، نص بر امامت، علم حضرت امير (ع)، عقيده نسبت به دو خليفه نخست، واقعه شهادت حضرت زهراء (ع) چه باورهایی داشتند؟ (بر اساس يک سند ارزشمند از حدود نيمه سده دوم قمری) https://ansari.kateban.com/post/4858 fa ]]> kateban.com درباره حسن حنفی https://ansari.kateban.com/post/4857 fa ]]> kateban.com اسماعيليه چه زمانی ظاهر شدند؟ (يک تفسير جديد) https://ansari.kateban.com/post/4856 fa ]]> kateban.com چند نکته درباره تعليقات منسوب به ابن سينا و چاپ تازه آن https://ansari.kateban.com/post/4843 fa توضيحات عکس: نسخه نورعثمانيه از تعليقات که در آغاز آن گفته شده: التعليقات علی رواية أخری. ]]> kateban.com درباره تعليقات ابن سينا https://ansari.kateban.com/post/4842 fa ]]> kateban.com رسالة في الهداية والضلالة منسوب به صاحب بن عبّاد https://ansari.kateban.com/post/4841 fa ]]> kateban.com تعليقات فارابی؛ کتابی که از او نيست https://ansari.kateban.com/post/4840 fa ]]> kateban.com درباره ترجمه https://ansari.kateban.com/post/4839 fa ]]> kateban.com دنباله يادداشت ها از الأربعين البلدانية تأليف اندرسباني https://ansari.kateban.com/post/4838 fa ]]> kateban.com درباره تورم علم اصول https://ansari.kateban.com/post/4837 fa ]]> kateban.com نه دو کتاب که يک کتاب؛ نه از مغرب اسلامی که از مصر https://ansari.kateban.com/post/4835 fa ]]> kateban.com درباره سند مناجات شعبانيه https://ansari.kateban.com/post/4832 fa ]]> kateban.com سخنی ديگر با استاد شبستری: نقدی بر مواضع تازه https://ansari.kateban.com/post/4805 fa ]]> kateban.com خادمان نسخه های خطی و ميراث خطی ايران https://ansari.kateban.com/post/4799 fa ]]> kateban.com خطایی در تحليل در گفتار دکتر سروش https://ansari.kateban.com/post/4798 fa ]]> kateban.com دقت های رجالی و بحث های استحسانی و ذوقی https://ansari.kateban.com/post/4797 fa ]]> kateban.com چرا برخی اطلاعات کتابشناختی از دست رفته؟ https://ansari.kateban.com/post/4796 fa ]]> kateban.com اختلاف بر سر اصل قرآن و يا تأويل قرآن؟ https://ansari.kateban.com/post/4795 fa ]]> kateban.com درباره بصائر الدرجات؛ ماهيت آن، نويسنده و تحريرهای مختلفش https://ansari.kateban.com/post/4794 fa ]]> kateban.com یکی از مشکلات روشنفکری دینی https://ansari.kateban.com/post/4793 fa ]]> kateban.com روايتی درباره نام دوازده امام (حديث خضر) و يک داوری نادرست درباره احمد برقي https://ansari.kateban.com/post/4792 fa ]]> kateban.com ضرورت تجديد تصحيح مجدد امالی شيخ طوسي https://ansari.kateban.com/post/4791 fa ]]> kateban.com يک پيشنهاد درباره بحث در زمينه نظريه استاد دکتر محمد علی امير معزی در خصوص "تشيع نخستين" https://ansari.kateban.com/post/4789 fa ]]> kateban.com "مذاکرة العلم" در شب های قدر https://ansari.kateban.com/post/4788 fa ]]> kateban.com "العلم" و ابن سينا https://ansari.kateban.com/post/4787 fa ]]> kateban.com مرحوم حاج شيخ عباس قمی https://ansari.kateban.com/post/4786 fa ]]> kateban.com دعای افتتاح، متنی ارزشمند از دوران غيبت صغری https://ansari.kateban.com/post/4785 fa ]]> kateban.com لباب الانساب ابن فندق بيهقي و ضرورت تصحيح مجدد آن https://ansari.kateban.com/post/4784 fa ]]> kateban.com زبان فارسی، ايرانشهر و استاد مصطفی ملکيان https://ansari.kateban.com/post/4783 fa ]]> kateban.com حضرت ام البنين عليها الصلاة والسلام و شمر بن ذي الجوشن https://ansari.kateban.com/post/4782 fa ]]> kateban.com تاريخ تأليف فهرست شيخ https://ansari.kateban.com/post/4781 fa ]]> kateban.com آمادگی برای گفتگویی مناظره گونه با استاد محمد مجتهد شبستری https://ansari.kateban.com/post/4780 fa ]]> kateban.com پايان "روشنفکری دينی"؟ https://ansari.kateban.com/post/4779 fa ]]> kateban.com کتاب سليم بن قيس؛ ريشه ها و سنت های نقل (مجموعه اول) https://ansari.kateban.com/post/4773 fa ]]> kateban.com درسگفتارهای اسلام و مناسبات "دین و قدرت" و مجموعه فايل های صوتی و تصويری آنها https://ansari.kateban.com/post/4745 fa ]]> kateban.com درسگفتارهای تاريخ علم کلام شيعی و مجموعه فايل های صوتی و تصويری آنها https://ansari.kateban.com/post/4744 fa ]]> kateban.com آدرس کانال تلگرامی حسن انصاری https://ansari.kateban.com/post/4743 fa ]]> kateban.com فارسی نويسی ابو الحسن عامری (د. 381 ق) در فلسفه https://ansari.kateban.com/post/4737 fa ]]> kateban.com فارسی نويسی سپهسالار ايرانی عصر سامانی و والی خراسان، ابو الحسن سيمجور (د. 387 ق) و کتابی از او در سياستنامه https://ansari.kateban.com/post/4736 fa ]]> kateban.com نظام علل و اسباب از ديدگاه معتزليان https://ansari.kateban.com/post/4735 fa ]]> kateban.com فقيه محقق و روشن انديش آية الله سيستانی و مرحوم آية الله بروجردی https://ansari.kateban.com/post/4734 fa ]]> kateban.com بحثی درباره انتساب کتاب المثال والصورة منسوب به محمد بن نصير https://ansari.kateban.com/post/4733 fa ]]> kateban.com تاريخ علم کلام شيعی https://ansari.kateban.com/post/4732 fa ]]> kateban.com نکته ای درباره تفسير منسوب به امام عسکری (ع) https://ansari.kateban.com/post/4731 fa ]]> kateban.com يک ارزیابی درباره شعر سه پيشگام شعر فارسی: رودکی، شهيد بلخي و دقيقی در متنی معتزلی از اوائل سده پنجم قمری https://ansari.kateban.com/post/4730 fa ]]> kateban.com جشن نوروز https://ansari.kateban.com/post/4729 fa ]]> kateban.com ضرورت برگزاری کنفرانس جهانی هزارمين سالگرد درگذشت ابو ريحان بيرونی https://ansari.kateban.com/post/4728 fa ]]> kateban.com ويژگی تمدن اسلامی https://ansari.kateban.com/post/4727 fa ]]> kateban.com مشروعيت از صفويه تا قاجار https://ansari.kateban.com/post/4726 fa ]]> kateban.com مشکل روشنفکری دينی https://ansari.kateban.com/post/4725 fa ]]> kateban.com مرحوم دکتر فيرحی https://ansari.kateban.com/post/4724 fa ]]> kateban.com معنایِ "يا أخا ..." https://ansari.kateban.com/post/4723 fa ]]> kateban.com نکته ای درباره غرر اخبار ملوک الفرس وسيرهم https://ansari.kateban.com/post/4722 fa ]]> kateban.com کتاب المنتخل ميکالي https://ansari.kateban.com/post/4721 fa ]]> kateban.com سخنی صريح با نمايندگان روشنفکری دينی درباره "مطالعات انتقادی تاريخی" https://ansari.kateban.com/post/4720 fa ]]> kateban.com آسيب شناسی فضای مجازی https://ansari.kateban.com/post/4719 fa ]]> kateban.com درباره پژوهش در حوزه "سيره پيامبر" https://ansari.kateban.com/post/4718 fa ]]> kateban.com اسماعيليه جرجان و احسان عباس https://ansari.kateban.com/post/4717 fa ]]> kateban.com چرا نقد آرای دکتر سروش در زمينه وحی و نبوت و "دين و قدرت" ساده نيست؟ https://ansari.kateban.com/post/4716 fa ]]> kateban.com چرا در نقد سخنان اخير دکتر سروش بايد به فقر روش تاريخنگاری و سيره نگاری توجه داد؟ https://ansari.kateban.com/post/4715 fa ]]> kateban.com سيره پژوهی و قرآن پژوهی و اعتبار منابع https://ansari.kateban.com/post/4714 fa ]]> kateban.com سه نکته در پاسخ به جوابيه آقای دکتر سروش https://ansari.kateban.com/post/4713 fa ]]> kateban.com نقد گفتار "دين و قدرت" دکتر سروش (مجموعه اول) https://ansari.kateban.com/post/4694 fa ]]> kateban.com آقابزرگ طهرانی و تمدن اسلامی https://ansari.kateban.com/post/4669 fa ]]> kateban.com مجموعه ای از روايت اهل بيت (ع) https://ansari.kateban.com/post/4668 fa ]]> kateban.com در مطالعات اسلامی چه نوع کتاب هایی را به فارسی ترجمه کنيم؟ https://ansari.kateban.com/post/4667 fa ]]> kateban.com کلام اشاعره قريب هفتصد سال است که وامدار کلام خواجه طوسي است https://ansari.kateban.com/post/4666 fa ]]> kateban.com سيد کمال حيدری و کتاب الفصول المهمه مرحوم شرف الدين https://ansari.kateban.com/post/4665 fa ]]> kateban.com "تکفير کلامی" اصلا تکفير نيست (خطای سيد کمال حيدری در موضوع تکفير) https://ansari.kateban.com/post/4664 fa ]]> kateban.com آيا در تفکر اسلامی جایی برای انديشه تکفيری هست؟ https://ansari.kateban.com/post/4663 fa ]]> kateban.com توضيحی درباره فصل "القول في أحوال المخالفين" در کتاب الیاقوت ابن نوبخت https://ansari.kateban.com/post/4662 fa ]]> kateban.com اين دو کتاب را دست کم بخوانيد ... https://ansari.kateban.com/post/4661 fa ]]> kateban.com کمی هم انتقاد از دوستانمان در جريان روشنفکری دينی https://ansari.kateban.com/post/4659 fa ]]> kateban.com اشتباه سيد کمال حيدری در فهم عبارتی ساده در کلام شيخ مفيد در اوائل المقالات https://ansari.kateban.com/post/4658 fa ]]> kateban.com درباره فردوسی و ايمانش به اسلام https://ansari.kateban.com/post/4657 fa ]]> kateban.com خطای سيد کمال حيدری در رابطه با تمايز ايمان و اسلام از ديدگاه شيعه اماميه https://ansari.kateban.com/post/4656 fa ]]> kateban.com