يکی از کارهای بايسته اين است که مجموعه احاديث اهل بيت (ع) در کتاب های ادبی به صورت يکجا گرد آيد. من سال ها پيش مجموعه رواياتی که در التذکرة الحمدونية ابن حمدون (قرن ۶) روايت شده را در يک دفتر فراهم کردم که بنا بود آقای حسين درگاهی آن را منتشر کند. از سرنوشت آن کار اطلاع ندارم. در کنار اين کار، روايات اهل بيت (ع) در کتاب نثر الدر آبی هم خيلی مهم است. اصولا کتاب های ژانر ادب همانند اين کتاب ها و يا آثار راغب اصفهاني و البصائر والذخائر ابو حيان و خيلی های ديگر شامل مجموعه مهمی از خطب، نامه ها، کلمات قصار و اشعار منسوب به حضرت امير (ع) و ساير اهل بيتند. گردآوری همه آنها در يک مجموعه شايسته است. شايد بالغ بر ده جلدی بشود.
جمعه ۳۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۲:۱۳