اين عنوان مقاله ای است که در سال ۲۰۱۳ در کاتبان (https://ansari.kateban.com/post/۱۹۹۴) و بعدا در کتاب از گنجينه های نسخ خطی نويسنده اين سطور منتشر شد. حال اينک می بينم که مقاله ای در همين موضوع و با عنوانی کم و بيش مشابه در سال ۲۰۱۹/ ۲۰۲۰ منتشر شده توسط آقای M. Cuneyt Kaya در مجله MÉLANGES de l’Université Saint-Joseph Volume LXVIII – ۲۰۱۹-۲۰۲۰

عنوان مقاله ايشان اين است: “Ṣadaqa the Copyist”: A Hanbalite Scribe of MS Süleymaniye Library, Ragıp Paşa ۱۴۶۳

خوب بود ايشان به مقاله متقدم ارجاع می داد.
شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۶