وقتی فردوسی، شاهنامه و پيش زمينه تاريخی سرايش آن را نشناسی آن وقت شاهنامه را در برابر اسلام و تمدن و فرهنگ اسلامی ارزيابی می کنی. حکماً چشم قزوينی و مينوی و زرياب و زرينکوب را دور ديده ای. نه عزير من! شاهنامه را فردوسی حکيمی مسلمان و مؤمن و شيعی مذهب سرود و از روايات "خداينامه" هایی بهره برد که کسانی مانند محمد بن جرير طبري، فقيه و مفسر بزرگ مسلمان آنها را حفظ کردند و به دوران فردوسی رساندند. چند قصه شاهنامه را خوانده ای و پسنديده ای و گمان برده ای شاهنامه می شناسی؟ آيا می دانی که ابو منصور محمد بن عبد الرزاق، مبتکر شاهنامه منثور خود شيعی مذهب بود و از دلبستگان به امام علي بن موسی الرضا(ع). بهترين تحقيقات درباره فردوسی، شاهنامه و ويرايش آن در همين چهل سال اخير در خود ایران سامان گرفته. خير، عزيز. مخاطب را کمی جدی تر بايد گرفت... خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی....
دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۹:۴۸