چند سالی است بعضا شنيده و خوانده می شود که نوانديشان دينی را " نو معتزليان" می خوانند. يا نوانديشی دينی معاصر را نمی شناسند و يا معتزليان را. دومی را محتمل تر می دانم. در ميان نوانديشان دينی نصر حامد ابو زيد در برخی از آثار اوليه اش اندکی به برخی از آرای معتزله به ويژه در مورد قضيه مجازات قرآنی نزديک شد. بعدا از همان هم فاصله گرفت.
دوشنبه ۲ دي ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۶