کتاب اندیشه اصلاح دین در ایران تألیف آقای مقداد نبوی رضوی حقیقتا نمونه اعلایی است از یک پژوهش آشفته در حوزه تاریخ اندیشه. زیر بنای اين کتاب دو چیز است: اخبار آحاد و شایعات. این کتاب با همه زحمتی که نویسنده در تألیف آن کشیده به نظر من اثر غیر معتبری است و داوری های آن کاملا غیر علمی است. نویسنده متوجه یک امر اساسی نبوده و آن اینکه در مقایسه و بیان تأثیرات و تأثرات اندیشه ها آنچه مهم است فهم تمایزها و تفاوت هاست و نه شباهت ها. اگر شباهت ها ملاک باشد آن وقت به سادگی می توان هر دو چيز بی ربطی را مربوط قلمداد کرد.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۱