درباره خدمات علامه مجلسی به تشيع و احاديث و نشر فکر شيعی بسيار نوشته اند. بحار الأنوار او کاری بی ترديد سترگ است و اثری است کم نظير در کل تمدن اسلامی. نه صرفا به جهت نوع تبويب و جامعيت آن بلکه همچنين به دليل چگونگی و سير تدوين آن برخاسته از بينشی آگاهانه و دقيق. بحار الأنوار محصول کاری گروهی با برنامه ريزی دقيق است و البته با اين وصف اثر مجلسي در سطر سطر کتاب پيداست. نسخه های خطی مختلف آثار حديثی و فقهی و کلامی و تفسيری شيعه در زمان ما به آسانی دستياب است. اما در زمان مجلسی چنين نبود. او در طی چند ده سال با همکاری شاگردان و با مساعدت دولت صفوی تلاش کرد بهترين نسخه های آثار شيعی و غير شيعی را گرد آورد تا با بررسی همه جانبه نسخه های کتاب های حديثی از آنها در بحار نقل کند. بيشتر نسخه های آثاری که امروزه در حوزه حديث شيعی در اختيار ماست به نحوی به دوران علامه مجلسی و حلقه او باز می گردد. علامه مجلسی شاگردان بسياری تربيت کرد و در قرائت و تصحيح نسخه ها و کتابت آنها تلاشی همه جانبه و سیستماتيک داشت. دقت او در نقل از آثار حديثی و نسخه های مصحح کم نظير است. اگر تلاش های او نبود شايد تعداد قابل توجهی از کتاب های حديثی اماميه يا به کلی نابود می شد و يا نسخه های آنها به قدری کمیاب می شد که در طی زمان دچار تحريفات غير قابل جبران می شد. بحار الأنوار به مقياس امروزی کاری کاملا "آکادميک" است. علامه مجلسی از افتخارات ايران ماست.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۲