چند روزی آلمان بودم و در هامبورگ یک سخنرانی داشتم درباره امالی قاضی عبد الجبار همدانی. کنفرانسی بود درباره نسخه های خطی حدیث و اشخاص مختلفی ارائه سخنرانی کردند از جمله آقای راب گلیو و پروفسور مورانی. همه سخنرانی ها خوب بود، در موضوعات مختلف از جمله نسخ خطی شروح کتب اربعه شیعی و همچنین درباره نسخه های خطی آثار فقهی قاضی نعمان و چند سخنرانی هم درباره نسخ صحیح بخاری و یا متن مدونه سحنون. من درباره نسخه ها و روایات مختلف امالی قاضی عبد الجبار صحبت کردم. این متن را با همکاری آقای عباس دهقانی نژاد مشغول تصحیح هستیم. در این کتاب قاضی ذیل احادیث تفسیری مختصر هم ارائه کرده که جالب توجه است. با اینکه چند سالی آلمان زندگی کرده ام اما هیچ وقت فرصت دیدار از شهر هامبورگ فراهم نشده بود. این اولین باری بود که هامبورگ را می دیدم. دانشگاه هامبورگ و موسسه مطالعات نسخ خطی را دیدم.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲:۱۷