امشب داشتم سیاهه آثار منتشر شده دوست قدیم و گرامی آقای جعفریان را می دیدم و در دل بارها آفرین گفتم بر همت او. چه بسیار متن ها و اسناد مهم از دوران های صفوی و قاجار و غیر آن برای نخستین بار توسط آقای جعفریان منتشر شده و به کار محققان حوزه های مختلف دین و تاریخ می آید. این از خوش اقبالی نسل کنونی است که کسی همچون آقای جعفریان را دارد با این همت عالی و خستگی ناپذیر. در حوزه ادبیات دینی و شیعی کار آقای جعفریان با شیوه شادروان استاد ایرج افشار شباهت دارد. من از سال ۶۶ شمسی آثار آقای جعفریان را تقریبا کامل دنبال می کردم. در سال های اخیر هر وقت فرصت کنم و کتابی از ایشان به دستم برسد می خوانم. خواندن نوشته های ایشان را در حوزه تاریخ و اسناد و تصحیح متون به جوانان توصیه می کنم.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲:۱۵