بر روان معلم بزرگ اخلاق و ادب و تعلیم و تربیت، مرحوم علامه کرباسچیان درود می فرستم. برای ما دانش آموختگان مدرسه علوی خاطرات تحصيل در اين مدرسه، نظام آموزشی اصلی و جانبی آن، نوع تعامل معلمان و متولیان مدرسه با دانش آموزان، امکانات گسترده و آداب خاص مدرسه از آن چيزهایی است که همواره با ما زنده است و هیچ گاه فراموش نمی کنیم.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۳