سال ۹۷ میلادی یکی از همکاران دانشگاهی در بیروت به لطف عکس نسخه کتاب المراتب ابو القاسم بستی در زمینه تفضیل امیر المؤمنین را که نسخه اش در مجموعه لاندبرگ در دانشگاه ییل موجود است به من داد و من همان سال ها مقاله ای نوشتم درباره این کتاب و نویسنده آن. بستی از شاگردان قاضی عبد الجبار و خود زیدی و بر مذهب ناصری بوده. نسخه آن را به دانشمند استاد محقق جناب آقای محمد رضا انصاری قمی دادم و او کتاب را شاید اواخر دهه هفتاد شمسی نخست در میراث حدیث شیعه و بعد به شکل مستقل منتشر کرد. از سال ها قبلتر می دانستم نسخه ای از این کتاب در کتابخانه مرحوم صاحب عبقات موجود است با این وصف راهی برای گرفتن عکسی از آن نداشتم تا اینکه تقریبا همزمان با چاپ کتاب المراتب، عکسی از نسخه صاحب عبقات را توانستم از طریق کتابخانه آستان قدس بگیرم. همان زمان عکسی از آن را به برخی دوستان دادم و انتظار این بود که کتاب از نو منتشر شود. يک نسخه ديگر هم از اين کتاب موجود است با تاريخ شعبان ۱۰۹۰ ق که نسخه آن در دانشگاه محمد بن سعود است و عکس آن را من دارم. الآن مناسب است اين کتاب از نو و با مقابله با اين دو نسخه جديد منتشر شود.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۱