از مهمترين آثار اصولی شيعه ماقبل دوران مکتب شيخ انصاری مفاتيح الاصول سيد محمد مجاهد است که در آن آرای پدرش سيد علی صاحب رياض و استادش مرحوم محقق بحر العلوم و نيايش وحيد بهبهانی در اصول را نيز نقل کرده است. اين کتاب از حيث گستردگی بحث ها از نمونه های کم نظير در نوشته های اصولی شيعه است و گمان می کنم اگر به صورت حروفی منتشر شود شايد بالغ بر پنج جلد بشود. تاکنون تنها چاپ سنگی اين کتاب در اختيار است. از مهمترين ويژگی های کتاب که برای من همواره مورد استفاده بوده نقل اقوال اصوليان متقدم و تتبع وسيع نويسنده و توجه به انظار مختلف اصولی است. او تقريبا آرای همه اصوليان مطرح شيعه و سنی را در کتابش نقل کرده و به شروح مختلف معالم و زبده و وافيه و آرای مکتب وحيد توجه دارد. کتاب گرچه شامل برخی بحث های اصولی نيست اما هر بحثی را که مطرح کرده به شکل وسيعی آن را گسترده است. کتاب در واقع دائرة المعارف اصول فقه است و در نقل اقوال و منابع کم نظير و بل بی نظير است. اگر کسی با اين کتاب مأنوس باشد شايد نيازمند مراجعه به هيچ اثر اصولی ديگری متقدم بر شيخ نباشد. خيلی مناسب است اين کتاب به شکل انتقادی منتشر شود.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۵۰