"قبض و بسط تئوريک شريعت"، اثر ماندگار دکتر سروش و يکی از مهمترين آثار در حوزه الهيات اسلامی دست کم در چند سده اخير سی ساله شد. با آرای او درباره الهيات موافق باشيم و يا نباشيم انديشه دکتر سروش تأثيری دراز دامن بر سپهر انديشگی ايران چند دهه اخير داشته. من خود به ديدگاه دکتر سروش در موضوع وحی انتقاد دارم و در اين موضوع نوشته ام و او هم به من پاسخی روشن داد. اما بايد تصريح کنم از خوش اقبالی های من اين است که در مدرسه علوی در کلاس درس علوم دينی سال چهارم دبيرستان شاگرد او بودم و بعد سال ها درس های او را در دانشگاه و مجامع ديگر دنبال می کردم و تقريبا تمام نوشته های او را خوانده و بهره مند شده ام. در مرکز آقای بجنوردی هم معمولا در نشست هایی همراه مرحوم دکتر شرف خراسانی و دوستان مشترک ديگر، آقايان بهراميان و انواری از گفتگو با او بهرمند بودم.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۹