دکتر شرف الدین شرف خراسانی؛ محقق و دانشمند برجسته، مؤرخ فلسفه و از بزرگترين دانشمندان ايران در سال های پایانی سده بيستم

خداوند او را غریق رحمت واسعه خود کند. آدم شريف و ميهن پرستی بود. بعد از بيست و هشت مرداد چند سالی به زندان افتاد. در ايام نوجوانی و جوانی استبداد رضا خانی را با تمام وجود حس کرد و با خانواده اش مدتی را در تبعيد سپری کرد. من به مدت حدود پانزده سال با او مراوده ای نزديک داشتم و سال ها شايد هر روز يک ساعتی دست کم با او مجالست و انسی داشتم. از محضرش بسيار آموختم. در فلسفه و تاريخ و ادبيات و ...؛ از او نکته ها آموختم درباره فلسفه ابن سينا و الهيات ابن عربی. بسيار ساده زيست بود. به تعبير خودش اهل "تعينات" نبود...
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۳