شرح مرحوم علامه محمد خان قزوينی درباره نقطة الکاف بسیار خواندنی است. نکته مهمی درباره مقدمه نقطة الکاف دارد. اين نکته که عبد البهاء عباس افندی اطلاعات خوبی درباره اسماعيليه داشته نکته مهم وسرنوشت سازی است که بعداً درباره آن خواهم نوشت. از تصريحات علامه محمد خان قزوينی معلوم می شود او نه تنها در تصحيح متن نقطة الکاف سهم مهم داشته بلکه علاوه بر ترجمه مقدمه براون ظاهراً در تدوين آن و رويکرد کلی مقدمه نقطة الکاف بسيار مؤثر بوده است. قزوينی با هوشمندی خود اثری بی همتا را که زوايای تاريخی ظهور علی محمد باب و تحول ديدگاه های دلبستگان به او را نشان می دهد و زوايای تحول تاريخنگاری مذهبی آنان را زير ذره بين پژوهش تاريخی می برد برای آيندگان به يادگار گذاشته است. محمد قزوينی از هوشمندان تاريخ ايران است. روانش شاد...
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۰