من اينجا مخاطبم اهل فلسفه و اهل کتاب و اهل قلم نيست. مخاطبم کسانی اند که شايد کار و زندگی کمتر فرصت خواندن به آنها می دهد. اگر می خواهيد قدر سنت و فرهنگ خودمان را بدانيد در عين اينکه انسان جامعه امروز باشيد؛ اگر می خواهيد معنای جهانی بودن ارزش های انسانی در عين رنگارنگ بودن سنت های مختلف را بدانيد؛ اگر می خواهيد قدر تجربه های معنوی خود و ديگران را بدانيد و بالاخره اگر می خواهيد تفسيرهای سطحی در عرصه سياست و دين و فرهنگ و اجتماع و سياه نمايي های برخی فضاهای مجازی غنای فرهنگی تان را به حاشيه نبرد مرگ داريوش شايگان را بهانه ای قرار دهيد برای خواندن آثار ارزشمندش و آشنایی با همه اين مقوله های فکری. جامعه امروز ما بيش از هر زمان ديگر نيازمند روحيه رواداری و درک متقابل فرهنگی و اجتماعی و سياسی و دينی و به دور از نفرت پراکنی ها است. شايگان و آثارش حرف های بسيار برای همه ما دارد.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۳۹