به عنوان کسی که قریب سی سال است کارم آموختن و نوشتن در حوزه های دین و تاریخ و فلسفه است و نسبت به نوشته ها و منشورات فارسی در این حوزه ها آگاهی نزديکی دارم بی گفتگو معتقدم که محصول چهار دهه اخير در اين حوزه ها نه تنها از لحاظ کمیت و بل از لحاظ کیفیت نسبت به گذشته رشد و بهبودی بسیار یافته است. معتقدم با وجود همه مشکلات اقتصادی و گرفتاری های متعدد در مقایسه با فضای خارج از ایران اما با این وصف آنچه در فضای داخل ايران در اين حوزه ها در چهار دهه گذشته منتشر شده از هر حيث بر نوشته ها و گفتارهای فارسی منتشر شده در خارج ايران برتری دارد. عمق تحليلی و پژوهش هایی در طرازی آکادميک و محققانه در میان محققان و دانشمندان داخل ایران از هر جهت بر نمونه های فارسی خارج ايران برتری دارد. گاهی که تحليل ها و گفتارهای شماری از مدعیان را در رسانه های فارسی زبان می بینم این فاصله را بیشتر حس می کنم. رسانه های فارسی زبان خارج کشور از فضای علمی و تحلیلی داخلی عقبند و وجود خیلی از تحلیل های غلط و داوری های نادرست در شماری از رسانه های فارسی زبان خارج کشور سببش اين است که خیلی اوقات عالمان خاموشند و برکنار...
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۱۳