با وجود همه ادعاهای روزافزون در خصوص ملی گرایی و ايران محوری در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور به ويژه در سال های اخير و این ادعا که بعد از دهه بيست مطالعات ايرانشناسی در ايران مورد حمايت دولتی قرار داشت اما اگر کسی با تاريخ ادبيات و نشر در ايران هفتاد سال اخير آشنا باشد ترديد نمی کند که ۱) در سه چهار دهه اخير چه از لحاظ کميت و يا کيفيت منشورات فارسی زبان داخل کشور در خصوص ايرانشناسی رشد قابل ملاحظه و غير قابل مقايسه ای با گذشته دارد؛ و ۲) آنچه روشنفکران و دانشمندان و محققان داخلی در اين حوزه ها نوشته و منتشر کرده اند بسی بيشتر و با کيفيت تر از نمونه های فارسی زبان خارج از کشور بوده است. بيشتر مساهمتی که در حوزه مطالعات ايران شناسی در چند دهه اخير سامان گرفته محصول دانشمندان و محققان و عالمان داخل کشور است تا خارج کشور. کداميک از مدعيان پر صدای ايران محوری در سال های اخير و با بلندگوهای رسانه های فارسی زبان خارج از کشور را می شناسيد که مساهمتی جدی در اين زمينه داشته و یا مساهمتی به طور نمونه همپایه دائرة المعارف بزرگ اسلامی در زمينه مطالعات ايرانشناسی ارائه داده باشد؟
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۸