از پديده های خيلی غریب در طول سی چهل سال اخير تأليف و انتشار کتاب هایی است از سوی شماری از نويسندگان فارسی زبان غير متخصص در تاريخ و الهيات اسلام و با این رويکرد کلی که گویی نويسندگان اسراری تازه و هزار سال مجهول مانده درباره تاريخ و عقايد اين ديانت می شناسند که اگر مکشوف افتد نه ايمانی می ماند و نه مؤمنانی. اين جماعت که شمار زیادی از آنها قدرت خدا اگر هر چه بدانند نه زبان عربی می دانند و نه با منابع تاريخی و تحقيقات آکادميک واقعی آشنايند معمولا تحت تأثير چند نوشته غير آکادميک و معلوم الحال با انواعی از قلم زدن درباره تاريخ و فرهنگ "واقعی" اسلام دل خوشند. کاش دست کم این حضرات اگر منابع اصلی و يا تحقيقات آکادميک غربی را نمی توانند به درستی بخوانند باری به خود زحمتی دهند و نوشته های دانشمندان واقعی ايران را در اين زمينه ها بخوانند. نمونه، کتاب مهم استاد علامه عباس زریاب خویی درباره سیره پیامبر را بخوانند که نه او را می توان به بی اطلاعی متهم کرد و نه به داشتن تعصبات کور.
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۲