حاج آقا رحيم ارباب، از برجسته ترين شاگردان محضر فلسفی ميرزا جهانگيرخان قشقایی و از آخرين نمايندگان حوزه فلسفی مکتب اصفهان. بسیاری و از جمله مرحوم جلال الدين همايي حکمت متعاليه را نزد او آموخته بودند. با وجود عمری طولانی (قريب صد سال) و تربيت شاگردان متعدد نوشته های مکتوب زيادی نداشت و بيشتر بر تدريس کارش متمرکز بود. با اين وصف بر شماری از کتاب های حکمی و دينی حواشی مهمی داشته که شايسته است پيگیری و منتشر شود. او آرای جالب و بعضاً پيشتازی داشته است.
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۸