کی از خوانندگان فاضل اين کانال پيشنهاد کرده اند عنوان انگليسی به تبني الزيدية للفکر المعتزلي البهشمي ترجمه شود. عنوان عربی در اين کتاب ترجمه دقيقی از عنوان انگليسی نيست. دليلش هم اشکال در يافتن ترجمه جامع و مانعی است برای کلمه RECEPTION در زبان عربی. کلمه التبني ترجمه دقيقی برای آن نيست اما دست کم با توجه به ترکیبی که در این عنوان عربی به کار رفته مقصود ما را بهتر می رساند. مقصود ما این نیست که همه زیدیان بهشمی شده اند و يا آن را قبول دارند و يا تفکر خود را برای آن adapt کرده اند. مقصود تلقی و دريافت ادبيات اعتزالی بهشمی است نزد زيديه که البته همراه با پذيرش آن نزد بخش هایی از زيديه هم بوده. کلمه عربی تبني شايد مناسبترين کلمه باشد برای اين منظور. منتهی نمی توان آن را تبني الزيدية خواند. چرا که همه زيديه اعتزال بهشمي را تبني نکرده اند. تازه در اين ترجمه فرایند دريافت ادبيات معتزله بهشمي "نزد" زيديه که بيشتر بحث ما در اين کتاب مصروف به آن است ناديده گرفته می شود. بنابراين بهترين ترجمه را همينی که در عنوان عربی کتاب می بينيد يافتيم. به ويژه به دليل حساسیتی که معمولا درباره انتساب دادن زیدیه به معتزله وجود دارد. به مناسبت يک انتقادی که ديدم در يکی از کانال ها شده به عنوان اين کتاب را اينجا می آورم:

جعلوا الفرع أصلا وقلبوا المتبوع تابعا...
....ـ
والواقع والحقيقة أن المعتزلة هي التي تابعت الدليل والفطرة والعقل وتبنت عقيدة أئمة الزيدية من لدن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحتى الآن...
وما خالفت فيه الزيدية من عقائد أو أفكار فهو معروف ومدون ومناقش في المدونات الخاصة بذلك....
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۲