از بهترين تفاسير قرآن در سده بيستم. به زبان های فارسی و انگليسی هم ترجمه شده. مقدمه اين کتاب بی ترديد از محققانه ترين نوشته های سنتی در حوزه مطالعات قرآنی است. افسوس که اين تفسير ادامه پيدا نکرد. حاصل درس های آية الله خویی بود که بعدا توسط خود مفسر تحرير شد (از مرحوم پدرم تقريرات درس تفسير مرحوم آية الله خویی باقی مانده که بايد وقتی منتشر شود). نويسنده به عنوان يکی از برترين دانشمندان تاريخ تمدن اسلامی در حوزه های مختلف و از عالی ترين مراجع علمی در فقه و اصول در اين کتاب تخصص و عمق پژوهش تاريخی و ادبی و نظری خود را نشان داده. خواندن آن را به دانشجويان توصيه می کنم.
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۴