نام و ياد مرحوم علامه محقق سيد عبد العزيز طباطبایی گرامی باد. هفتم رمضان سالگرد رحلت زودهنگام اوست. شب قبل از فوتش به من زنگ زد و پرسيد اين آخر هفته چرا نيامدی قم؟ نيم ساعتی صحبت کرديم. هنوز برای من سخت است باورش که چطور چند ساعتی بعد از آن او را از دست داديم. در معاشرت و همنشينی و گفتگو با او لذتی بود که وصفش برای من ممکن نيست. نمونه ای بود از آرامش اهل تقوی و متانت اهل عقل و شکوه اهل علم. محضرش همه صفا و صمیمیت و بحث علمی و نکته دانی و گزیده گویی بود. فقط کسانی که محضر او را درک کردند می فهمند من چه می گويم.

خدايش بيامرزاد و با اوليائش محشور کناد.
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۸:۲۲