محمد بن محمد زمان الكاشاني فیلسوف مهمی بوده و استاد وحید بهبهانی و ملا مهدی نراقی. از آثارش مرآه الأزمان درباره زمان موهوم تاکنون به صورت بسیار آشفته و غیر قابل قبولی منتشر شده که باید تجدید چاپ شود. آثار دیگر او نیز همچنان به صورت مخطوط است و منتشر نشده. درباره او بعد از این بیشتر خواهم نوشت. باید کسی همت کند و آثار او را منتشر کند.
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۴