مرحوم سید محمد حسین شهرستانی دانشمند پر اثر و ذو فنونی بوده که کتاب اصولی اش غایه المسوول گویا تنها به صورت چاپ سنگی منتشر شده. نمی دانم کدام یک از دیگر آثارش که گویا بر صد عدد بالغ است منتشر شده اما در میان کتاب هایش علاوه بر رسائل و کتاب های خیلی ممتاز اصولی آثاری هم در علوم متنوع دیگر دیده می شود و از جمله ردیه هایی بر شیخیه و شیخ احمد احسایی و کتاب هایی با عناوین قابل توجه در عقیده و کلام. آثار فقهی متنوعی هم داشته است. او شاگرد فاضل اردکانی بود و آرای او را در آثارش آورده.
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳