یکی از کارهای خوب تدوین مجموعه کتاب هایی است درباره خاندان های شیعی اهل علم در طول تاریخ. دست کم از دوره صفوی به این طرف. برای سده نوزدهم کتاب های تنکابنی و مکارم الآثار و طبقات آقا بزرگ می تواند مبنا باشد. سهم واقعیت های خاندانی علما در تحولات مذهبی و سیاسی و اجتماعی در عصر قاجار هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته.
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۲