از بهترین کتاب های کلامی درباره اثبات وجود حضرت بقیه الله امام عصر (عج) کتاب المقنع شریف مرتضی است. در این اثر شریف مرتضی ادله کلامی مهمی بر مسئله ضرورت وجود امام غائب ارائه داده. این کتاب به قدری مهم قلمداد می شده که ابو الحسین بصری، عالم برجسته معتزلی همعصر مرتضی ردیه ای بر آن نوشت که متأسفانه موجود نیست. یکی از زیدیه معتزلی مشرب سده پنجم نیز ردیه ای بر این اثر دارد که موجود است و من آن را قبلا در کاتبان معرفی کرده ام. این اثر را در دست تصحیح دارم. خوب است پاسخ های این عالم معتزلی و زیدی مطالعه شود تا معلوم شود مناقشه ها بر سر چه موضوعاتی بوده. البته شریف مرتضی در آثارش معمولا این قبیل شبهات را پاسخ داده. شیخ طوسی در تلخیص الشافی هم همین کار را کرده کما اینکه در اثر ارزشمندش الغیبه نیز بخشی را به پاسخ به نوع این شبهات تخصیص داده است. ابن قبه خیلی پیش از عصر مرتضی به نوع شبهات معتزله و زیدیه در این خصوص پاسخ داده بود. با این وصف شریف مرتضی دستگاه جدیدی را در اثبات امامت و نص و عصمت پیشنهاد می کند که کاملا می توانست برای معتزلیان قابل مفاهمه باشد. علت اینکه واکنش ها به او در میان زیدیه و معتزله تا قرن ها ادامه یافت هم همین است.
يكشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۷