در یادداشت قبل از اشعریان قم یاد کردم. سالهاست از آرزوهای من این است که کاری مستقل درباره اشعریان قم ارائه دهم. هم از نقطه نظر تاریخ آنان و هم سهم آنان در حدیث، فقه و عقاید شیعی. مواد زیادی هم گرد آورده ام. شاید زمانی توفیق قرین این بنده خدا شد. خاندان من از ناحیه پدری نسب به اشعریان قم می برند. نسبنامه ما در اختیار یکی از عموهایم بود. مرحوم پدرم آن را در جوانی دیده بود. متأسفانه نسخه ای از آن نداشت. از همان دوران نوجوانی بدین سبب علاقه بیشتری به بحث و تحقیق درباره اشعریان قم پیدا کردم. شهرت خانوادگی ما هم در قم در دو نسل قبل اشعری بوده و بر سنگهای قدیمی قبور برخی از افراد خاندان ما عنوان اشعری ثبت شده بوده. این سنگها تا عصر پهلوی اول در مزار متعلق به خاندان اشعری یعنی مزار شیخان همچنان دیده می شده. متن تاریخ قدیم قم در واقع تاریخ اشعریان قم است. از دوست و همشهری دانشمند و گرامی جناب آقای مدرسی مطالبی درباره انساب اشعریان در یکی دو قرن جدید و درباره خاندان خود شنیده و یادداشت کرده ام که وقتی باید آن را منتشر کنم.... ما با آقای مدرسی نسبت خانوادگی سببی و نسبی هر دو داریم.
يكشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۷