در سال های اخیر اظهار نظرهایی خاص درباره تاریخچه تحول ادبیات حدیثی پروژه تدوین تاریخچه حدیث شیعی را با چالش های تازه روبرو کرده است. همگام با امکانات جدید کامپیوتری و دستیابی های آسان تر به نسخه های خطی و چاپ تصحیحات جدید تحقیقات و مطالعات زیادی به زبان فارسی درباره حدیث و تاریخچه آن در تشیع امامی منتشر شد منتهی با این وصف مبانی نظری به کار گرفته شده از سوی شماری از محققان این حوزه عملا رویکرد بسیاری از این تحقیقات را تحت تأثیر خود قرار داده است. به اشاره عرض می کنم که تحقیقات تاریخی باید بر اساس مبانی علمی و مبتنی بر آزمون و خطا و استقراء های کم و بیش کامل باشد. البته همواره احتمالات مختلف را هم باید در نظر گرفت اما این احتمالات باید در چارچوب های علمی و مبتنی بر اسناد روشن تاریخی باشد. متأسفانه مشاهده می شود که برخی دوستان استحسانات ظنی و احتمالات بعیده را با تحقیقات سند محور یکی می گیرند و همین عملاً راه را برای استفاده بهینه از امکانات جدید در عرصه پژوهش می بندد. بهره گیری از تجربه پژوهش هایی که در حدیث سنی صورت گرفته می تواند تا اندازه زیادی در اصلاح این شیوه ها مؤثر افتد.
دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۴:۳۳