دیروز و امروز، جمعه و شنبه دو روز کارگاه علمی و آموزشی فشرده ای داشتیم با دانشجویان دکتری بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه پرینستون درباره شیوه ها و دشواره های کار با نسخه های خطی و تصحیح متون. من و همکارم خانم زابینه اشمیتکه سلسله بحث هایی در این زمینه ها در سه بخش مختلف ارائه دادیم و چند نفری از دانشجویان هم کتاب ها و مطالعاتی را ارائه دادند. من در بخش های مختلف درباره انواع سنت های نسخ خطی در تمدن اسلامی، نسخه های فارسی، مباحث تحریف در نسخه ها، چگونگی تصحیح نسخ خطی در حوزه های علم کلام و حدیث و چگونگی تدوین سازواره انتقادی در کار تصحیح متون صحبت کردم. امید من این است که بحث های خودم را وقتی تدوین کنم و به زبان فارسی برای علاقمندان داخل ایران منتشر کنم.


كنفرانسی درباره ماهیت وحی

روز شنبه ای که گذشت نشست یک روزه ای به زبان فارسی در دانشگاه کلمبیا (نیویورک) برگزار شد درباره ماهیت وحی در مباحث قدیم و جدید متفکران مسلمان با شرکت کنندگان و سخنرانان ایرانی که من هم بدان دعوت شدم. سخنرانی من البته مربوط به تاریخچه مباحث کلامی درباره ماهیت وحی بود و در‌آن نظرات معتزله و اشاعره را توضیح دادم. سخنرانان دیگر بیشتر به مباحث روشنفکری دینی جدید در این موضوع پرداختند. استقبال دانشجویان و جامعه ایرانی نیویورک از این نشست خوب بود و بحث های مفیدی مطرح شد.
دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۴:۲۶