از شمار کتابهای در دست چاپ به صورت چاپ نسخه برگردان، دو کتاب زير مراحل نهايی کار را طی می کند:
۱- شرح الإرشاد از أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري بر اساس کهنه ترين و کاملترين نسخه آن در استانبول. اين کتاب شرحی است بر ارشاد امام الحرمين جويني در دانش کلام اشعري و شارح نيز که از شاگردان جويني است از دانشمندان مشهور اشعري در خراسان است که تاکنون در دانش کلام قسمتی از کتاب الغنية او در دو جلد به چاپ رسيده است. از شرح ارشاد چندين نسخه کامل و ناقص باقی است، اما نسخه محل چاپ کهنه ترين اين نسخه هاست که با مقدمه و فهارس به چاپ خواهد رسيد.
۲- چاپ نسخه برگردان دستينه صوفيانه ای بی نهايت ارزشمند به نام دلالة المستنهج إلی معالم المعارف ورسالة المستبهج إلی عوالم العوارف؛ موجود در کتابخانه آياصوفيا، ش ۱۷۸۵ که پيش از اين در اين سايت آنرا معرفی کرده ايم. اين کتاب هم همراه مقدمه تفصيلی و فهارس به چاپ می رسد. اين کتاب تأليفی است از الإمام فخر الدين أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن طَاهِر بن مُحَمَّد بن طَاهِر ابْن أَحْمد الفارسى الشِّيرَازِيّ الفيروزابادي الخبري الشافعى الصوفى (د. ۶۲۲ق ).

يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۲:۴۴