پيشتر دو يادداشت در رابطه با امالي شريف مرتضی و نسخه های متفاوت آن از لحاظ وجود و يا عدم وجود بخش الحاقي آن و معرفی نسخه ای کهنه از آن در استانبول در اين سايت منتشر شد. در اينجا نسخه های ديگر اين کتاب را که در استانبول ديده ام معرفی می کنم.
۱- مراد ملا ش ۱۲۹۶ نسخه بر اساس نسخه ای کهن کتابت شده که در پايان آن چنين آمده بوده: " وفرغ من تحريره بعد صلوة الظهيرة في اليوم الجمعة الثالث من شهر الله الشريف شعبان من شهور سنة ستّ وثمانين وخمسمائة". نسخه حاضر در عصر عثمانی در ۱۰۴۰ ق در قسطنطنیه کتابت شده. از نسخه های موجود امالي در استانبول معلوم است که اين کتاب مورد توجه دانشمندان سنی آنجا بوده است. اين نسخه همراه با تکمله مورد گفتگو است.
۲- نسخه بدون تکمله و بی تاريخ اما نسبتا متأخر در نور عثمانيه ش ۵۹۴ . يکی دو برگ آغاز افتاده است.
۳- نسخه قليچ علي پاشا ش ۷۸۷ با تاريخ ۱۰۷۸ ق بدون تکملة
۴- نسخه کهنه بی تاريخ در کتابخانه ينی جامع ش ۹۸۶ از مجموعه نسخه های عبد القادر بن عمر البغدادي، عالم و اديب معروف؛ در آغاز: "الجزء الأول من کتاب ..."
۵- نسخه اسعد افندی ش ۲۸۴۰ تاریخ ۱۰۸۰ همراه با تکمله
۶- نسخه راغب پاشا برای سلاطين عثمانی کتابت شده همراه با تکمله به شماره ۷۱۲؛ تاريخ ۱۱۷۳ ق.
جمعه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۲:۳۶