درباره اين حمله و غارت وحشيانه در منابع تاريخی و آرشيوهای ايران و عثمانی و در آرشيوها و گزارش های ناظران اروپایی مطالب زيادی هست. چند کاری هم تاکنون در اين زمينه انجام شده اما متأسفانه تاکنون تحقيق جامعی صورت نگرفته. از جمله منابعی که بايد حتما ديده شود علاوه بر منابع مکتوب تاريخی، بررسی و گردآوری شواهد از کتاب های تراجم احوال علمای سده نوزدهم است و همچنين نوشته های عالمانی است که اين واقعه را به چشم ديده اند. در میان نسخه های خطی آثار فقهی و اصولی و علمی آن عالمان مواردی هست که اشاره دارند به آن واقعه هولناک. همچنين بايد نسخه های خطی که در حدود همين سال ۱۲۱۶ ق در عراق کتابت شده را ديد. احتمالا کاتبان برخی از اين نسخه ها اشاراتی به اين واقعه دارند. ملا عبد الصمد همدانی، عارف برجسته و از شاگردان وحيد بهبهاني و سید علی صاحب ریاض، از کسانی بود که در اين حادثه جان باخت.

به شيوه ای محققانه بايد تمامی اين اسناد و مدارک ديده شود. هنوز هيچ کاری کامل تا آنجا که من می دانم در اين زمينه صورت نگرفته است.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۹