مرحوم شيخ آقابزرگ طهرانی در کتاب الذريعه به نسخه های خطی بسياری از کتابخانه خصوصی ايران و عتبات که خود به چشم ديده بود اشاره می کند. بسياری از اين کتابخانه ها امروزه از ميان رفته اند. آنهایی هم که باقی مانده اند بسياريشان فهرستی از نسخه های خطی آنها در دسترس نيست و حتی اصل نسخه ها هم از ميان رفته و يا پراکنده شده. خوب است بر اساس الذريعة فهارس همه اين کتابخانه ها فراهم شود. قبلا برای چند کتابخانه اين کار انجام شده اما هنوز کار جامعی صورت نگرفته.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۷