در چند دهه گذشته در ايران و عراق متون مهم و اصلی انساب سادات منتشر شد. با اين وصف شايد با چند استثنای محدود بيشتر اين متون با اغلاط و افتادگی ها منتشر شده و عملا استفاده از تعدادی از آنها بسيار مشکل است. اسم نمی آورم تا اسباب دلخوری نشود اما اين را هر کس با متون انساب کار می کند می داند. گذاشته بودم وقتی در اين زمينه تذکر دهم. کاش تصحيح متون را در دانشگاه های ما به طور گسترده تری به عنوان رساله دکتری قبول کنند. آن وقت می توان متوقع بود که بسياری از متون تصحيح مجدد شوند. به ويژه الآن که دسترسی به نسخه ها بسيار ساده است. مرحوم آقای روضاتی بر بيشتر متن های انساب حاشيه های تصحيحی داشت. نمی دانم با تأليفات ايشان چه شد و چرا همتی نمی شود تا مابقی آثار ارزشمند ايشان منتشر شود. آية الله شبيری هم بر برخی متون انساب تعليقات ممتاز دارند. آقای سيد عبد الستار حسني هم در انساب سادات تخصص دارد و نوشته های ايشان به غايت در اين زمينه مفيد است.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۶