يکی از بهترين کارها توجه به انتشار و تصحيح رساله های مستقل در موضوعات مشخص و با توجه به تحولات مفهومی و تاريخی موضوعات مورد گفتگوست. در دو سه دهه اخیر نمونه هایی خوب تاکنون در اين زمينه داشته ايم. از جمله مجموعه رساله های نماز جمعه است که دانشمند آقای رسول جعفريان منتشر کرد. ايشان مجموعه رسائل حجابيه را هم منتشر کردند (درباره وجوب حجاب). آقای رجبی رسائل جهاديه را منتشر کرد (نوشته شده در طی دوران جنگ های ايران و روس). چندين مجموعه هم برای تفسير سور قرآنی، موضوعات فقهی و يا اصولی منتشر شده اما بسيار بيش از اين ها می توان مجموعه هایی منظم منتشر کرد. مثلا درباره فقه، مجموعه رسائل مربوط به تقليد از ميت و يا بحث خمس و يا خراج و يا درباره طهارت اهل کتاب و یا منجزات مریض و خیلی مسائل دیگر می تواند موضوع گرداوری و انتشار چنین مجموعه هایی باشد. در اصول فقه در این دویست سال اخیر خیلی از موضوعات محل بحث و نظر بوده و در آنها رساله هایی با دیدگاه هایی متفاوت نوشته شده که بسیار جالب خواهد بود مجموعه اين رساله ها را در شکلی تحقیقی و مقایسه ای مورد مطالعه قرار داد. مثلا موضوع حجیت خبر واحد، يا شهرت و یا اجماع و یا صحیح و اعم و مقدمه واجب و از این قبیل. در سیاسیات مجموعه رسائل ولایت فقيه که آقایان درایتی و مهریزی چند سال پیش منتشر کردند بسیار مفید است و رساله های محققانه ای در آن منتشر شده. رسائل مشروطيت را هم تاکنون عده ای منتشر کرده اند. آقای جعفريان رسائل حکومت اسلامی در صد سال اخير را هم منتشر کرده اند. رسائل سياسی عصر قاجار را هم آقای زرگر نژاد و همچنين آقای رجبی منتشر کرده اند. در میان فقهای صد سال اخیر گاهی در حول و حوش یک موضوع رساله هایی در له و علیه نوشته شده که انتشار آنها در کنار هم برای بررسی های تاریخی خیلی می تواند مفید باشد (نمونه: بحث های شيخ الشريعه با مرحوم صاحب عروه و دیگران در بحث إرث الزوجة من الثمن والعقار). آقای جعفريان هشتاد سفرنامه حج دوره قاجار را هم يکجا در ده جلد منتشر کرده اند که برای تحقيقات تاريخی مفيد است. بدون مقایسه این متن ها در یک چارچوب تاریخی درست نمی توان درباره بسیاری از این موضوعات دریافت روشنی داشت.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۵