خوشبختانه عاقبت اين کتاب مهم اصولی چاپ شد. سال ها بود در انتظار چاپ اين کتاب بوديم. اگر عمری باشد در يادداشتی اندر اهميت اين کتاب اصولی که نويسنده اش استاد وحيد بهبهانی است خواهم نوشت. او شاگرد مدقق شيروانی صاحب حاشيه بود و مشی او ميان اخباريان و اصوليان. بخش دوم کتاب بيشتر به مذاق اخباری است تا بخش اولش. شيخ انصاری در رسائل به نظرات او توجه دارد و گاهی نقد می کند. بر وافیة بسياری شرح و حاشيه دارند. تا به حال دو شرح آن منتشر شده. يکی از سيد محسن اعرجی، شاگرد برجسته وحيد بهبهاني و ديگری از همين سيد صدر الدين. قسمتی از وافيه را سال گذشته درس دادم. ان شاء الله امسال قسمتی از دو شرح را بحث خواهم کرد.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۳