چندين نسل و از جمله نسلی که من به آن تعلق دارم اين اقبال را داشته است که به ضرورت ها و اقتضائات سنی مختلف از دوران نوجوانی تا بزرگسالی و فراخور دانش و علاقه خود از ميراثی که مرحوم آية الله شهيد مرتضی مطهری برجای گذاشت بهره مند باشد و پاسخ بسياری از پرسش های خود را در آثار آن استاد فرزانه و معلم آگاه پيدا کند. از کتاب داستان راستان گرفته تا مهمترين و دقيقترين آثار قلمی و شنيداری استاد در زمينه حکمت متعاليه و شرح فلسفه مشای بوعلی. از اقتصاد اسلامی تا بحث از مقتضيات زمان. از آثاری درباره تفسير قرآن و سيره ائمه شيعه گرفته تا آشنایی با علوم اسلامی و نقد مارکسيسم و فلسفه تاريخ از نقطه نظر دينی. آنچه در همه اين آثار به روشنی پيداست يکی آشنایی عميق با فرهنگ و الهيات و مبانی دينی و کلامی و اعتقادی اسلام است و ديگری آشنایی با ضرورت های نسل جديد و پاسخ به پرسش های نو و گشودگی بر انواع معرفت و آمادگی برای شنيدن و خواندن و گفتگو کردن و پاسخ دادن و راه حل های نو يافتن. با وجود آنکه از تاريخ برخی از اين آثار بيش از نيم قرن می گذرد اما همچنن بی گفتگو بسياری از اين کتاب ها برای نسل نو می تواند مفيد باشد و پاسخ بسياری از پرسش ها را به دست دهد. يا دست کم راه و آيين خردورزی در دين و فهم مبانی دینی را نشان دهد. جامعه دينی ما همچنان نيازمند مطهری و مطهری هاست. خداوند او را غريق رحمت واسعه خود قرار دهد.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۲