کتاب مناهج الأحکام والأصول ملا احمد نراقی در علم اصول کم و بيش از نخستين کتاب هایی است که در علم اصول در مکتب وحيد نوشته شده. تا آنجا که من می دانم اين کتاب هنوز به صورت انتقادی تصحيح و چاپ نشده. اگر اشتباه نکنم مؤسسه آل البيت در همان سال های اول فعاليتش در قم افستی از اين چاپ سنگی منتشر کرد. با اينکه وحيد و شيخ جعفر و سيد علی صاحب رياض رسالاتی کوتاه و بلند در علم اصول داشته اند اما نخستين کتاب های جامع در اصول در اين دوره به جز کتاب قوانين ميرزای قمی، همين کتاب نراقی است و البته حاشيه شيخ محمد تقی و مفاتيح سيد محمد و فصول برادر شيخ محمد تقی و بعد البته اشارات حاجی کلباسی و ضوابط (تقريرات شريف العلماء) تا برسيم به آثار شيخ انصاری. البته شروح سید محسن اعرجی و یا سید محمد مهدی بحرالعلوم بر آثار اصولی گذشتگان هم اهميت دارد.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۱