نسخه ای دیگر از امالی

نسخه کهن تازه ای از امالی مرتضی
در کتابخانه آمبروزیانا به شماره H ۴۳
در مجموعه ای با دو کتاب:


کتاب نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز از فخر رازي
بر روی برگ اول مطلبی درباره اختلاف در خصوص وجه اعجاز قرآن آمده از مرتضی و سديد الدين و نصير الدين نام می برد گويا نويسنده آن امامی بوده
تا ۵۵ الف. کتاب اول بدون تاريخ کتابت اما شبيه است به نسخه های عصر يحيی بن حمزه.
کتاب دوم امالي شريف مرتضی است از برگ ۶۰ الف: کتاب غرر الفوائد تأليف الشريف الأجل الکامل المرتضی ذي المجدين أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي رضي الله عنه تا ۱۲۵ ب: وکان الفراغ من نساخته في شهر القعدة من شهور سنة ثمان وسبعمائة سنة...
ناقص است و همه امالي نيست.
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۷:۱۸