استاد ما آقای مادلونگ در چند نوشته کوتاه در سال های اخیر نظریه خود درباره سقیفه را به طور روشنتری بیان کرده. از جمله در یک مقاله مستقل و همچنین در چند ریویو که برای کتاب های دیگران نوشته. اما از همه واضحتر درباره سقیفه و حقیقت آن در ریویویی نوشته است که برای کتاب Amikam Elad درباره نفس زکیه منتشر کرد. این ریویو در مجله مطالعات الهیات که در ترکیه منتشر می شود چاپ شده. از این واضحتر نمی توان درباره سقیفه نظر داد. بد نیست این مقاله به فارسی ترجمه شود.
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۳