تاریخچه مفیدی از کلام شیعی به قلم آقای مادلونگ در این مجلد منتشر شده که مناسب است به فارسی ترجمه شود

https://books.google.com/books/about/The_Study_of_Shi_i_Islam.html?id=Hv۹fAwAAQBAJ


در این مقاله که به شکل مقدمه ای از سوی استاد ما آقای مادلونگ نوشته شده نقدی هم بر دیدگاه آقای امیر معزی دیده می شود درباره طبیعت تشیع قدیم. آقای مادلونگ در این مقاله دیدگاه آقای امیر معزی را رد می کند و قبول نمی کند.
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۲