کشور پادشاهی سعودی اعلام کرده درصدد است که به اسلام اعتدالی برگردد. البته خبر خوبی است منتهی به عنوان یک متخصص در حوزه الهیات و کلام و فرق اسلامی عرض می کنم ریشه نظری افراط گرایی در جهان اسلام اندیشه تکفیر است. وهابیت که رسما مورد حمایت کشور پادشاهی سعودی است مهمترین بستر اندیشه تکفیر در دویست سال اخیر در جهان اسلام بوده و اندیشه تکفیر بخشی جدا نشدنی از ماهیت اصلی وهابیت است. بنابراین اگر کشور پادشاهی سعودی درصدد آن است که به اسلام اعتدالی بازگردد باید سنت قدیم اسلامی در سرزمین حجاز را تجدید کند و از وهابیت دست بکشد و آن را رسما محکوم کند. سنت اصلی دینی سرزمین حجاز در سده های قبل از رواج ایدئولوژی محمد بن عبدالوهاب در مکه و مدینه اسلامی بود که سادات و شرفای مکه و مدینه قرن ها از آن حمایت می کردند و در آن تکفیر جایی نداشت. به آن اسلام برگردید. مطمئن باشید خود به خود معتدل می شوید...
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۹