کتاب تثبیت دلائل النبوه که به نام قاضی عبد الجبار منتشر شده و کتابی ناقدانه نسبت به تشیع امامی و اسماعیلی است بی تردید از قاضی عبد الجبار نیست. نوبسنده کتاب البته معتزلی مذهب است اما کتاب نمی تواند از قاضی عبد الجبار باشد. قاضی عبد الجبار گرچه منتقد تشیع امامی بود اما بسان نویسنده این کتاب نبود که نقد را با اتهام زنی های کاملا بی پایه و هتاکی مستمر نسبت به تشیع امامی آمیخته کند. در دو شماره از مقالات در کاتبان این موضوع را بررسیده ام و بخش اصلی را که شامل ادله نفی انتساب است به زودی در همانجا قرار خواهم داد. ان شاء‌الله. اگر کسی اندکی با آثار و قلم قاضی عبد الجبار آشنا باشد و با محیط و فضای فکری او نمی تواند این کتاب را به قاضی عبد الجبار نسبت دهد. شگفتا که تاکنون این کتاب به نام او خوانده شده و کسی متوجه این امر نشده.

http://ansari.kateban.com/post/۲۲۲۶

http://ansari.kateban.com/post/۲۲۳۶
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۹